Medieoppsummering veke 46 2018

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no

Ny lov om E-tenesta på høyring

Denne veka sende Forsvarsdepartementet (FD) forslag om ny lov om Etterretningstenesta på høyring. Du kan lesa ho her. Og her er det eit dokument med spørsmål og svar som FD sjølv har laga.

Nokre hovudpunkt frå forslaget:

 • Innføring av overvaking av all nett- og mobiltrafikk som kryssar Noregs grenser - jamfør forslaget om Digitalt grenseforsvar (DGF) som Regjeringa no heller kallar «Tilrettelagt innhenting» (TI). Norske IKT-tilbydarar må legga til rette for systemet. Staten vil truleg betala.
 • Bakgrunnen er at E-tenesta skal halda tritt med utviklinga i mellom anna trusselbilete og teknologi, og at dei skal vera i stand til å utføra oppgåvene sine. FD skriv at utan DGF/TI «vil Norge ikke være rustet til å avdekke og avverge de mest avanserte digitale truslera, statlig spionasje og grenseoverskridende terrorplanlegging.»

  DGF/TI kan delast opp på tre nivå
 • 1. All metadata som krysser Noregs grenser blir lagra i 18 månader
 • 2. Søk i lagra metadata
 • 3. Søk i både lagra metadata og innhenting og søk av innhaldsdata knytt til eit identifisert etterretningsmål
 • For å gjennomføra 2 og 3 må det godkjennast av Oslo tingrett.
 • EOS-utvalet vil føra både løpande og etterfølgande kontroll av alt som har med DGF/TI å gjera, samt den andre verksemda til E-tenesta.
 • Ein viktig forskjell frå Lysne II-utvalets forslag og departementets forslag er at i staden for at DGF/TI berre skal brukas til etterretning, vil departementet at det skal vera eit unntak dei kallar «meget snevert» mot deling av overskotsinformasjon. «Dette gjelder i situasjoner der man kan avverge en straffbar handling som truer Norges selvstendighet eller andre grunnleggende nasjonale interesser eller dersom det kan avverge en terrorhandling eller terrorrelatert handling (straffeloven kapittel 17 og 18)».

 • I høyringsutkastet står det også mykje om faren for formålsgliding, og det er foreslått ein regel om at informasjon som er komen fram ved hjelp av TI/DGF ikkje skal kunne brukast som bevis i ein straffesak, eller som grunnlag for å gi straff.

 • FD reknar med at innføringa av TI/DGF vil kosta drygt 700 millionar kroner, og at det vil vera årlege driftsutgifter på mellom 100 og 150 millionar kroner.

Forutan DGF/TI er det også ein del andre konkrete forslag om e-tenestenes verke og metodar.

 • Mens dagens lov er veldig vid, er den nye lova mykje meir spesifikk - mellom anna på metodenivå. Metodebruk som «kan innebære et menneskerettslig inngrep foreslås regulert i lovs form.» Dei fleste metodane som er omtala i lovforslaget er metodar som i dag E nyttar innanfor dagens regelverk.

 • Mellom anna E-tenestas søk i opne kjelder blir meir regulert. Det er mellom anna foreslått at det skal vera lov for E å bruka fiktive brukaridentitetar og kontoar for å skjerma dei som innhentar informasjon.

«Med åpne kilder menes informasjon som er åpent tilgjengelig. Informasjon er ikke åpent tilgjengelig dersom tilgang krever forsering av passord eller lignende beskyttelsesmekanismer, eller dersom tilgang krever aktiv fordekt opptreden.»

Eit anna relevant moment er dette:

«Dersom formålet med innhentingen er rettet mot forhold eller personer i utlandet, er innhenting av informasjon gjennom åpne kilder ikke å anse som rettet mot personer eller virksomhet i Norge, selv om det innhentes informasjon som er publisert av eller berører personer i Norge eller som befinner seg på sosiale profiler, hjemmesider eller lignende media som er knyttet til personer i Norge.»

 • Det er også regulert «menneskebasert innhenting» som kan inkludera infiltrasjon og provokasjon, samt teknisk sporing, skjult biletovervaking, avlytting og innhenting «av ikke åpent tilgjengelig elektronisk informasjon i datasystem eller lignende system eller tjeneste» - altså datainnbrot.

 • Det er foreslått reglar om slettinga av data i «bulk» (store mengder av data som er innhenta utanom DGF/TI). «Rådata i bulk skal slettes senest 15 år fra lagringstidspunktet, med mindre vesentlige hensyn tilsier at sletting utsettes.»

To forslag til endringa i EOS-kontrolloven

 • 1.Det er foreslått at kontrolloppgava no skal omfatta «enhver person, uavhengig av bosted eller statsborgerskap, som er underlagt norsk jurisdiksjon». Det er ei presisering av at utvalet også skal kunne føra kontroll med saker som handlar om andre enn nordmenn.

 • 2. FD vil også at utvalet i utsegner til klagarar skal kunna uttala seg om «utvalget mener det er grunnlag for erstatningsansvar for det offentlige overfor klageren.»

Relevante mediesaker:

(NRK) Vil la e-tjenesten lagre nett-trafikken

(NRK) FpU meiner nytt lovforslag minner om sovjetiske tilstandar

(Journalisten) Ny lov om dataovervåkning: - Kan påvirke folks vilje til å kontakte journalister

(Aftenposten) Et nytt forslag til e-tjenestelov ble sendt ut på høring på mandag. Advokat Jon Wessel-Aas kaller forslaget «dramatisk».

(Klassekampen) Etterretningstjenesten skal betale kilder svart - og kunne bryte norsk lov uten straff. Det er regjeringens forslag til ny etterretningslov.

(Morgenbladet - leiar) Grenser for grenseforsvaret. (Her er også vår nyleg publiserte «statement» (sjå under) nemnd.)

(Tekna) Stiller spørsmål ved etterretningens digitale grensekontroll


EOS-utvalet og fire andre kontrollorgan med felles «statement»

Kontrollorgana for dei hemmelege tenestene i Danmark, Belgia, Nederland, Sveits og Noreg publiserte denne veka ei felles utsegn om styrking av kontrollsamarbeid og kontroll med internasjonal datautveksling mellom etterretnings- og sikkerhetstenester.
Der blir mellom anna faren for kontrolltomrom ved slike utvekslingar diskutert, og det blir skissert eit forslag om mindre hemmelghald mellom ulike lands kontrollorgan.

Les pressemeldinga (norsk) her og heile utsegna (engelsk) her.

(Nederlandske nyheitsbyrået ANP) De toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van Nederland, België, Noorwegen, Denemarken en Zwitserland willen nauwer samenwerken.


Interessant rapport om «Good practices» med kontroll med «bulk surveillance

Det er den tyske tenketanken Stiftung Neue Verantwortung som har skrive eit kompendium kor også EOS-utvalet har hjelpt til. Fleire moment med det norske kontrollsystemet er også nemnd som «good practice».

Les heile rapporten "Upping the Ante on Bulk Surveillance An International Compendium of Good Legal Safeguards and Oversight Innovations" her.


(Etterretningstjenesten - pressemelding) Moderniseringen og oppgraderingen av GLOBUS (radar i Vardø) sikrer fortsatt tilgang på viktig og relevant informasjon fra områder av stor nasjonal betydning.


(Regjeringen.no) Åpning av Sivil klareringsmyndighet - milepæl i arbeidet med personellsikkerhet


Andre saker

(VG) Tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen er åpenhjertig om dårlig kreftprognose


(NTB) Forsvarsdepartementet bekrefter at Russland forstyrret GPS-signaler under Trident Juncture

(Aldrimer.no) Russland benekter GPS-jamming


(Aftenposten) Sjefen for Sjøforsvaret om fregattforliset: - Veldig uheldig at folk bare får en bit av totalbildet

(VG) Slik var de dramatiske minuttene da KNM «Helge Ingstad» krasjet i «Sola TS»

(VG) Her er fregatten som skal redde Norges marineberedskap

(Bergens Tidende) Amerikansk marinepersonell var om bord på KNM «Helge Ingstad» da det smalt. Deres rolle blir nå etterforsket.

(Aldrimer - Kjetil Stormark) Havariet av KNM Helge Ingstad må få konsekvenser. Både innad i Forsvaret og politisk. Hoder bør rulle,


Dagens Næringsliv) Det statlige regelrådet mener det er nesten umulig å forstå hvem som omfattes av en ny sikkerhetslov som blant annet skal beskytte mot terror.

(Aldrimer) Norges mest hemmeligholdte skip, Etterretningstjenestens spionskip «Marjata» blir stadig utsatt for spionasje.

(Intelnews) Austria summons Russian ambassador over arrest of alleged army spy og Austria arrests second spy for Russia in a week

(Bellingcat) Spies Without Borders - How the FSB Infiltrated the International Visa System


(Aftenposten) Slik gikk Trident Juncture - oppsummert i syv punkter

(TV2) PST: Flere rapporter om spionasje under Trident Juncture

(New York Times) ' Cold War' Takes New Meaning for U.S. Marines at a NATO Exercise


(New York Times) Julian Assange Is Secretly Charged in U.S., Prosecutors Mistakenly Reveal

(Washington Post) CIA explored using a 'truth-serum' on terrorism detainees after 9/11, newly released report shows

(Filter nyheter) Se oversikten: 19 nazi-demonstranter i Østfold tidligere dømt for vold eller våpenlovbrudd

(Motherboard/Vice) What Constant Surveillance Does to Your Brain

(NBC news) Hate crimes in America spiked 17 percent last year, FBI says


(USA Today) North Korea tests new 'ultramodern tactical weapon' amid stalled diplomatic efforts

(New York Times) In North Korea, Missile Bases Suggest a Great Deception


(SVT) Ny rapport: 785 islamistiska extremister i Sverige og Dubbelt så många högerextremister som vänsterextremister

(Aftenposten) Spania var ett av få land i Europa uten et høyreekstremt parti. Så gjenoppsto migrantruten over Gibraltarstredet. Det endret alt.

(The Atlantic) How Hackers Are Stealing High-Profile Instagram Accounts


(NTB) Saudi-Arabia sikter elleve for Khashoggi-drap. Ber om dødsstraff for fem av dem.

(New York Times) ' Tell Your Boss': Recording Is Seen to Link Saudi Crown Prince More Strongly to Khashoggi Killing

(New York Times video) Killing Khashoggi: How a Brutal Saudi Hit Job Unfolded


(Information) Enigt Folketing vil stramme reglerne for eksport af overvågningsudstyr til diktaturstater

(VG) Dette er IS-terroristenes nye strategi

(Foreign Policy) Iran Was Closer to a Nuclear Bomb Than Intelligence Agencies Thought


Vekas kuriøse

(New York Times) Minister in Charge of Japan's Cybersecurity Says He Has Never Used a Computer


Nokre nyheiter frå veke 42-45

(Morgenbladet) Den første kartleggingen av norsk høyreekstremisme etter 22. juli 2011 slår fast at den typiske høyreekstremisten i dag er voksen og aktiv på nett.

(The Cipher Brief) Increasing Tensions Between the U.S. and Russia in Ukraine

(Teknisk Ukeblad) Ett år med F-35 i Norge: Skvadronsjefen er positivt overrasket over kampflyet

(Digi) «Du snakker, hvem lytter». Sånn skal Apples nye T2-chip bekjempe avlytting

(Rapport frå Freedom House) Freedom on the Net 2018 - The Rise of Digital Authoritarianism

(Aftenposten) Forsvarsanalytiker om «hemmelig» anlegg: - Regjeringen bør skifte krigshovedkvarter


(Economist) Quantum computers will break the encryption that protects the internet

(MIT Tech Review) The US is finally getting a hacker-proof quantum network that people can use


(VG) Rapport: Europeiske fremmedkrigere sentrale i drap på jesidier

(Yahoo news) The CIA's communications suffered a catastrophic compromise. It started in Iran.


(VG) Norsk-iraner pågrepet for drapsplan i Danmark - kaller dansk ambassadør hjem

(VG) Kilder til VG: Drapsplan-siktet norskiraner jobbet for ambassaden

(Jerusalem Post) Mossad intel helped Denmark thwart Iranian attack


(Guardian) UK refusal to cooperate with Belgian hacking inquiry condemned

(Guardian) MI5 to take over in fight against rise of UK rightwing extremism

(Digi) Slik forholder Telenor, Telia og Ice seg til farene for spionbrikker og manipulerte komponenter

(Aftenposten) Da snøen falt, gikk det veldig galt for det mektigste krigsskipet i den russiske flåten

(Digi) -b Internettrafikk fra Norge og Sverige ble kapret og omdirigert til Kina og Ondsinnede angrep kan få store konsekvenser, sier ekspert fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet


(New York Times) When Trump Phones Friends, the Chinese and the Russians Listen and Learn

(Bruce Schneier) Cell Phone Security and Heads of State


(Intelnews) ISIS using Turkey as strategic base to reorganize, Dutch intelligence report says

(Cipher Brief) The Evolution of Russian Subversion in Cyber: A Conversation with former GCHQ Chief David Omand

(Aldrimer) Riksadvokaten avviser å sette i gang etterforskning av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) for publiseringen av kartbasen over 239 forsvarsanlegg og andre skjermingsverdige objekter i Norge.

(Intelnews) France arrests six far-right militants who plotted to kill President Macron

(Aftenposten) Le Bureau er tilbake. Da sitter selv de hemmelige agentene benket foran skjermen.

(Guardian) John Bolton pushing Trump to withdraw from Russian nuclear arms treaty


(Aftenposten) Russland varsler søksmål mot Norge etter at den spionmistenkte russeren Mikhail Botsjkarov ble sluppet fri fredag.

(VG) Etter spionsaken: Russiske politikere krever sikkerhetsgaranti for å dra til Norge

(NRK) Frode Berg må fortsatt sitte i varetekt frem til 5. desember. Det bestemte byretten i Moskva i dag.

(Aftenposten - Harald Stanghelle) Mens Frode Berg-saken er en etterretningsskandale, betyr ikke løslatelsen av Mikhail Botsjkarjov at PST har dummet seg ut.


(NTB) Rapport: Nordmenns frykt på internett har økt

(Norsis - rapport) Nordmenn og digital sikkerhetskultur 2018


(Norsis) Hvordan avsløre en falsk nettside?

(Riksadvokaten) Riksadvokaten har utarbeidd eit nytt rundskriv om infiltrasjon og provokasjon som gjeld både på og utanfor internett.