Regelverk

EOS-utvalgets tilsyn med tjenestene er i stor grad innrettet som en rettslig kontroll av deres virksomhet, med særlig vekt på forhold som berører enkeltpersoners rettssikkerhet og personvern. En viktig del av utvalgets kontroll er derfor å se til at tjenestene opptrer innenfor både det spesielle regelverket hver enkelt av tjenestene er underlagt, men også generelle regler, som særlig er nedfelt i lover og forskrifter.

Nedenfor omtales kort regelverket som regulerer EOS-utvalgets virksomhet samt virksomheten til EOS-tjenestene. Mer informasjon om EOS-tjenestene finner du her.

EOS-utvalget

EOS-utvalgets virksomhet er regulert i lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste 3. februar 1995 nr. 7, også kalt lov om kontroll med hemmelige tjenester eller kontrolloven.

Etterretningstjenesten (E-tjenesten)

Lov om etterretningstjenesten 20. mars 1998 nr. 11, gjerne kalt e-loven, regulerer tjenestens virksomhet, og gir blant annet regler om tjenestens organisasjon og oppgaver. Loven utfylles av instruks om Etterretningstjenesten 31. august 2001 nr. 1012, ofte kalt e-instruksen.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Lov om politiet (politiloven) 4. august 1995 nr. 53 gjelder også for PST. I lovens kapittel IIIa (§§ 17a til 17f) er det gitt regler om tjenestens organisering, oppgaver og bruk av tvangsmidler i forebyggende øyemed, det vil si bruk av metoder som f.eks. telefon- eller romavlytting uten at det skjer innen for rammen av en etterforskingssak. Slik bruk av tvangsmidler er det i Norge bare PST som har hjemmel til.

Også politiregisterloven og politiregisterforskriften regulerer PSTs virksomhet.

Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) 22.mai 1981 nr. 25 er av betydning for PSTs etterforsking av straffbare forhold innenfor tjenestens ansvarsområde, herunder såkalt avvergende etterforsking. Mest aktuelt for utvalgets kontroll er bestemmelsene i lovens fjerde del om tvangsmidler, som gir regler om og angir vilkårene for bruk av ulike etterforskingsmetoder.

Mer konkrete og detaljerte rettslige rammer for PSTs arbeid er nedfelt i instruks for Politiets sikkerhetstjeneste (PST-instruksen) 19. august 2005 nr. 920, som er gitt av Justisdepartementet.

Også forskrift om ordningen av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen) 28. juni 1985 nr. 1679 er av betydning for PSTs virksomhet.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) 20. mars 1998 nr. 10 regulerer utøvelsen av forebyggende sikkerhetstjeneste i Norge. Loven har til formål å legge til rette for å motvirke trusler mot rikets selvstendighet og sikkerhet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, men skal samtidig bidra til å ivareta den enkeltes rettssikkerhet og gi grunnlag for kontroll med forebyggende sikkerhetstjeneste. Loven angir NSMs oppgaver og står sammen med sine forskrifter helt sentralt i utvalgets kontroll med NSM og med sikkerhetstjenesten i Forsvaret, som Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) har det overordnede ansvaret for.

Forskrift om personellsikkerhet (personellsikkerhetsforskriften) 29. juni 2001 nr. 722 gir utfyllende regler om vilkår for å få sikkerhetsklarering samt saksbebehandlingen av klareringssaker og saker om autorisasjon av klarert personell.

Forskrift om informasjonssikkerhet (informasjonssikkerhetsforskriften) 1. juli 2001 nr. 744 gir utfyllende regler om blant annet sikkerhetsgradering og dokumentsikkerhet samt bestemmelser om tekniske sikkerhetsundersøkelser, monitoring og inntrenging i informasjonssystemer. Dette er aktiviteter som sikkerhetsloven gir NSM hjemmel til å gjennomføre, og som utvalget kontrollerer.

Også forskrift om sikkerhetsadministrasjon 29. juni 2001 nr. 723 og forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser 1. juli 2001 nr. 753 gir utfyllende regler til sikkerhetsloven.

NSMs veiledninger innenfor tjenestens ulike ansvarsområder finner du på NSMs nettsider.

Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA)

Instruks om sikkerhetstjeneste i Forsvaret 29. april 2010 nr. 695 har som formål å legge forholdene til rette for utøvelse av effektiv sikkerhetstjeneste i Forsvaret, og gir blant annet regler om FSAs organisasjon og oppgaver.

Regelverk som er felles for tjenestene

Instruks for Koordinerings- og rådgivningsutvalget for etterretnings- og sikkerhetstjenestene (KRU) 20. desember 2002 nr. 1699 gir bestemmelser om KRU, som er et samarbeidsorgan for spørsmål som gjelder etterretnings- og sikkerhetstjenestene. Dette utvalget skal ivareta en overordnet koordinering av EOS-tjenestenes oppgaver, prioriteringer og mål, i tillegg til å analysere og utrede felles problemstillinger knyttet til trusselbildet. KRU består av representanter fra Forsvars-, Justis- og Utenriksdepartementet samt lederne for de tre EOS-tjenestene.

Instruks om samarbeidet mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste 13. oktober 2006 nr. 1151 har særlig formål å fremme samarbeidet mellom de to tjenestene i arbeidet mot aktuelle trusler og sikkerhetsutfordringer, samt sikre overordnet koordinering og samordning mellom de to tjenestene. I tillegg har instruksen til hensikt å sørge for at det er klare ansvarsforhold og rutiner mellom tjenestene. I instruksen er det blant annet angitt prioriterte samarbeidsområder, retningslinjer for bistand i konkrete saker og hvordan informasjonsutveksling mellom de to tjenestene skal foregå. Denne samarbeidsinstruksen er, sammen med de to tjenestenes respektive rettsgrunnlag, viktig for utvalgets kontroll av at samarbeidet mellom dem foregår på lovlig vis.

Annet relevant regelverk

Også bestemmelsene i blant annet følgende lover er av betydning for EOS-utvalgets kontroll: