Etterretningstjenesten (E-tjenesten)


Etterretningstjenesten (E-tjenesten) er Norges utenlandsetterretningstjeneste. E-tjenesten fremskaffer informasjon om forhold utenfor Norges grenser. Hensikten med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som gjelder utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk.

E-tjenestens hovedoppgaver er hjemlet i lov om Etterretningstjenesten § 3 som fastsetter at tjenesten skal innhente, bearbeide og analysere informasjon som angår norske interesser sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner eller individer, og på denne bakgrunn utarbeide trusselanalyser og etterretningsvurderinger, i den utstrekning det kan bidra til å sikre viktige nasjonale interesser, herunder

  • utforming av norsk utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk,
  • beredskapsplanlegging og korrekt episode- og krisehåndtering,
  • langtidsplanlegging og strukturutvikling i Forsvaret,
  • effektiviteten i Forsvarets operative avdelinger,
  • støtte til forsvarsallianser som Norge deltar i,
  • norske styrker som deltar i internasjonale militære operasjoner,
  • tilveiebringelse av informasjon om internasjonal terrorisme,
  • tilveiebringelse av informasjon om overnasjonale miljøproblemer,
  • tilveiebringelse av informasjon om ulike former for spredning av masseødeleggelsesvåpen og utstyr og materiale for fremstilling av slike våpen, og
  • grunnlaget for norsk deltakelse i og oppfølging av internasjonale avtaler om nedrustnings- og rustningskontrolltiltak.