Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA)


FSA har ansvar for forebyggende sikkerhetstjeneste og operativ sikkerhet i Forsvaret. Avdelingen er underlagt Nasjonal sikkerhetsmyndighet når det gjelder utøvelse av forebyggende sikkerhetstjeneste i Forsvaret etter sikkerhetsloven, herunder personellsikkerhet. FSA er den største klareringsmyndigheten i Norge og behandler omtrent 20 000 klareringssaker årlig. Administrativt er FSA en avdeling som inngår i Forsvarets fellestjenester.


Instruks om sikkerhetstjeneste i forsvarssektoren 3 juli 2018 har som formål å legge forholdene til rette for utøvelse av effektiv sikkerhetstjeneste i Forsvaret.