Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA)


FSA har ansvar for forebyggende sikkerhetstjeneste og operativ sikkerhet i Forsvaret. Avdelingen er underlagt Nasjonal sikkerhetsmyndighet når det gjelder utøvelse av forebyggende sikkerhetstjeneste i Forsvaret etter sikkerhetsloven, herunder personellsikkerhet. FSA er den største klareringsmyndigheten i Norge og behandler omtrent 20 000 klareringssaker årlig. Administrativt er FSA en avdeling som inngår i Forsvarets fellestjenester.

FSAs hovedoppgaver er hjemlet i instruks om sikkerhetstjeneste i Forsvaret § 4, der det fastsettes at avdelingen skal

  • være en sentral stabsfunksjon for forebyggende sikkerhetstjeneste i Forsvaret og ivareta det overordnede ansvar for utøvelsen av forebyggende sikkerhetstjeneste i Forsvaret i medhold av Sikkerhetsloven,
  • påse at det foreligger tilfredsstillende system for internkontroll, gjennom planlagte, systematiske og dokumenterte tiltak, for å sikre at Forsvarets virksomhet organiseres, utføres og revideres i samsvar med krav fastsatt i og i medhold av Sikkerhetsloven,
  • representere forsvarssjefen i samarbeidet mellom PST og NSM i sikkerhetssaker,
  • representere forsvarssjefen i nasjonale og internasjonale samarbeidsorganer innen sikkerhetstjeneste,Ved internasjonal aktivitet innenfor NSMs ansvarsområde etter sikkerhetsloven § 9 b) eller innenfor NSMs ansvar for IKT-sikkerhet og NorCERT, som definert i § 29 første ledd i denne instruks, skal aktiviteten på forhånd være koordinert med NSM,
  • holde oversikt over det sikkerhetsmessige risikobildet som omgir Forsvaret og norsk militær aktivitet både hjemme og ute, og være forsvarssjefens og underlagte sjefers rådgiver innen forebyggende sikkerhet,
  • være sentral klareringsmyndighet for personell i Forsvaret, med unntak av E-tjenestens personell,
  • utøve militær kontraetterretning, herunder være kontaktpunkt for militær kontraetterretning i NATO og i bilaterale samarbeidsforhold,
  • være overordnet fagmyndighet for vakt og sikring i Forsvaret.