Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skal koordinere forebyggende sikkerhetstiltak og kontrollere sikkerhetstilstanden i de virksomheter som omfattes av sikkerhetsloven. I tillegg til å utøve funksjonen som nasjonal sikkerhetsmyndighet i henhold til sikkerhetsloven, er NSM tillagt en rekke andre samfunnsviktige oppgaver.

Forebyggende sikkerhetstjeneste omfatter i Norge alle tiltak for å sikre skjermingsverdig informasjon og skjermingsverdige objekter mot sikkerhetstruende virksomhet som spionasje, sabotasje og terrorhandlinger. Det er informasjon og objekter med betydning for rikets selvstendighet og sikkerhet som i denne sammenheng regnes som skjermingsverdige.

NSM har overordnet ansvar for følgende arbeidsområder:

 • Verdivurdering
 • Sikkerhetsadministrasjon
 • Fysisk sikring
 • Dokumentsikkerhet
 • Informasjonssystemsikkerhet
 • Kommunikasjonssikkerhet
 • Kryptosikkerhet
 • Personellsikkerhet
 • Sikkerhetsgraderte anskaffelser
 • Internettsikkerhet
 • Sertifisering av IT-sikkerhet
 • Tilsyn
 • Foto- og kartkontroll
 • Les mer på Nasjonal sikkerhetsmyndighetene sine sider