Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhetstjenesten og har til oppgave å samle og analysere informasjon og treffe tiltak mot forhold som kan true nasjonens sikkerhet.

Tjenesten er organisert som en særskilt polititjeneste parallelt med det ordinære politiet, med direkte rapportering til Justisdepartementet. PSTs primære oppgave er å forebygge og etterforske lovbrudd som kan true nasjonens sikkerhet. Dette gjør tjenesten gjennom ulike metoder og arbeidsmåter. Sentralt står innsamling av informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative mottiltak og rådgivning. PSTs hovedoppgaver er hjemlet i politiloven kapittel IIIa.

Politiloven § 17b fastsetter at PST skal forebygge og etterforske
  • overtredelser av straffeloven kapittel 17 (Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser) og § 184 (Ordenskrenkelse av fremmed stat) og sikkerhetsloven
  • ulovlig etterretningsvirksomhet,


  • spredning av masseødeleggelsesvåpen og av utstyr, materiale og teknologi for produksjon eller bruk av slike våpen,
  • overtredelser av bestemmelser i eller i medhold av lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.m. og lov til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd eller annen lovgivning om tilsvarende særlige tiltak, og
  • sabotasje og politisk motivert vold eller tvang, eller overtredelser av straffeloven §§ 131 til 136 a, 145 eller 146 (Terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger). Åpen etterforsking i slike saker foretas likevel av det øvrige politi, med mindre annet bestemmes av overordnet påtalemyndighet.

Politiloven § 17c fastsetter videre at den sentrale enhet i Politiets sikkerhetstjeneste skal

  • utarbeide trusselvurderinger til bruk for politiske myndigheter,
  • samarbeide med andre lands politimyndigheter og sikkerhets- og etterretningstjenester
  • foreta personkontroll til bruk ved sikkerhetsundersøkelser.