Kontrollområdet

Utvalgets oppgave er å kontrollere etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste som utføres eller styres av offentlige myndigheter, og som har til formål å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser ("rikets sikkerhet"). Etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste som har andre formål, for eksempel politiets alminnelige kriminaletterretning og trafikkovervåking, omfattes ikke av kontrollområdet.

Kontrollområdet er ikke knyttet til bestemte organisatoriske enheter, og det er derfor ikke avgjørende for kontrollmyndigheten hvilke organer eller etater som til enhver tid driver EOS-tjeneste. I dag er disse oppgavene lagt til Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling. Følgelig er det hovedsakelig i disse tjenestene utvalget i dag fører sin løpende kontroll. Men utvalget kan også foreta undersøkelser i andre deler av forvaltningen dersom det anses nødvendig ut fra kontrolloppgaven. Overordnet påtalemyndighet, det vil si statsadvokatene og riksadvokaten, er imidlertid unntatt fra kontrollområdet.

Kontrolloppgaven omfatter ikke virksomhet som angår personer som ikke er bosatt i Norge og organisasjoner som ikke har tilhold her. Tilsvarende unntak er gjort for virksomhet som angår utlendinger hvis opphold i Norge er knyttet til tjeneste for fremmede stater. Dette unntaket er særlig myntet på diplomatisk personell. Utvalget kan likevel utøve kontroll også innenfor disse områdene, dersom særlige grunner skulle tilsi det. Hvorvidt slike grunner foreligger, er det utvalget selv som avgjør.

Utvalget har ingen instruksjonsmyndighet eller vedtaksmyndighet overfor tjenestene, men kan uttale sin mening om saker eller forhold det undersøker som ledd i kontrollvirksomheten, og gi anbefalinger eller tilrådinger til EOS-tjenestene, eksempelvis at en personregistrering bør slettes, en sak bør tas opp igjen eller at et tiltak eller en praksis bør avvikles. I sine meldinger til Stortinget om kontrollvirksomheten, kan utvalget gjøre oppmerksom på forhold eller problemstillinger i EOS-tjenestene som det anser for å være av aktuell interesse. Utvalgets meldinger gir Stortinget grunnlag for å vurdere om det for eksempel bør gjøres endringer i praksis eller regelverk.

Utvalget skal som hovedregel følge prinsippet om etterfølgende kontroll. Utvalget kan likevel kreve innsyn i og uttale seg om løpende saker.