Behandling av klager

Enhver som mener at EOS-tjenestene har begått urett mot seg, kan klage til EOS-utvalget. Utvalget behandler alle klager som faller inn under kontrollområdet.

Det er viktig at klagen begrunnes og konkretiseres så godt det lar seg gjøre. For å sikre at eventuelle undersøkelser av klager knyttes til riktig person, må klagen inneholde fullt navn, adresse og fødselsdato/personnummer.

Det er anledning til å kontakte utvalgets sekretariat for å få hjelp til å sette opp en klage og/eller supplere en klage i en samtale med sekretariatet i utvalgets lokaler. Det avsettes normalt ca. 30 minutter til slike samtaler. Det kan også rettes forespørsler til sekretariatet ved bruk av e-post til post@eos-utvalget.no eller ved å ringe 23 31 09 30. Taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger bør ikke sendes via e-post.

Når en klage blir mottatt, vil sekretariatet innen tre uker gi klageren et foreløpig svar og fremlegge klagen for utvalget, som tar stilling til om klagen skal tas til behandling. Klageren vil få underretning om utvalgets beslutning. Klager som blir tatt til behandling blir undersøkt i tjenesten(e) de retter seg mot. Dels skjer dette skriftlig, dels muntlig i inspeksjoner, og dels ved undersøkelser i arkiver og registre. Klager til utvalget behandles konfidensielt, men når en klage tas opp til undersøkelse, gjøres vedkommende tjeneste kjent med den. Utvalget kan ikke pålegge tjenestene å foreta seg noe i en sak, men utvalget gir uttrykk for sitt syn, og kan rette anbefalinger til tjenestene, for eksempel om å behandle en sak på nytt. Hvis undersøkelsene av en klagesak avdekker kritikkverdige forhold, blir saken avsluttet med en skriftlig uttalelse til vedkommende tjeneste hvor dette påpekes. I slike tilfeller vil utvalget også kunne be vedkommende tjeneste om å rette feil.

Uttalelser til klagere skal være så fullstendige som mulig uten at det blir gitt sikkerhetsgraderte opplysninger. Det er viktig å være klar over at regelverket for utvalget når det gjelder klager rettet mot PST som hovedregel kun gir utvalget mulighet til å uttale om en klage har gitt grunnlag for kritikk av tjenesten eller ikke. Opplysning om noen har vært gjenstand for overvåkingsvirksomhet eller ikke er å anse som en sikkerhetsgradert opplysning. Utvalget kan derfor ikke opplyse til en klager om at han/hun har vært eller ikke har vært registrert eller overvåket. I saker hvor kritikkverdige forhold avdekkes, vil imidlertid utvalget anmode vedkommende tjeneste om å foreta avgradering slik at en mer utfyllende begrunnelse kan gis.