Utvalgets oppgave er å føre løpende kontroll med de såkalte EOS-tjenestene. Disse består i dag av Etterretningstjenesten (E-tjenesten), Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarets Sikkerhetsavdeling (FSA).

Også etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste som utføres eller styres av andre offentlige myndigheter, faller inn under kontrollområdet.

Utvalget har også en forpliktelse i loven til å inspisere Etterretningsbataljonen og Forsvarets spesialstyrker hvert år.

Også andre myndigheter, som for eksempel Sivil Klareringsmyndighet, samt private selskaper som bistår med EOS-tjeneste blir kontrollert.

Etterretningstjenesten (E-tjenesten)

Etterretningstjenesten (E-tjenesten) er Norges utenlandsetterretningstjeneste, og er både en sivil – og en militær etterretningstjeneste. E-tjenesten fremskaffer informasjon om forhold utenfor Norges grenser. Hensikten med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som gjelder utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk.

E-tjenestens hovedoppgaver er hjemlet i lov om Etterretningstjenesten § 3 som fastsetter at tjenesten skal innhente, bearbeide og analysere informasjon som angår norske interesser sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner eller individer.

E-tjenesten skal utarbeide trusselanalyser og etterretningsvurderinger, i den utstrekning det kan bidra til å sikre viktige nasjonale interesser, herunder

 • utforming av norsk utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk,
 • beredskapsplanlegging og korrekt episode- og krisehåndtering,
 • langtidsplanlegging og strukturutvikling i Forsvaret,
 • effektiviteten i Forsvarets operative avdelinger,
 • støtte til forsvarsallianser som Norge deltar i,
 • norske styrker som deltar i internasjonale militære operasjoner,
 • tilveiebringelse av informasjon om internasjonal terrorisme,
 • tilveiebringelse av informasjon om overnasjonale miljøproblemer,
 • tilveiebringelse av informasjon om ulike former for spredning av masseødeleggelsesvåpen og utstyr og materiale for fremstilling av slike våpen, og
 • grunnlaget for norsk deltakelse i og oppfølging av internasjonale avtaler om nedrustnings- og rustningskontrolltiltak.

Les mer på E-tjenestens nettsider

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har til oppgave å samle og analysere informasjon og treffe tiltak mot forhold som kan true nasjonens sikkerhet.

Tjenesten er organisert som en særskilt polititjeneste parallelt med det ordinære politiet, med direkte rapportering til Justisdepartementet. PSTs primære oppgave er å forebygge og etterforske lovbrudd som kan true nasjonens sikkerhet. Dette gjør tjenesten gjennom ulike metoder og arbeidsmåter. Sentralt står innsamling av informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative mottiltak og rådgivning. PSTs hovedoppgaver er hjemlet i politiloven kapittel IIIa.

 

Politiloven § 17b fastsetter at PST skal forebygge og etterforske

 • overtredelser av straffeloven kapittel 17 (Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser) og § 184 (Ordenskrenkelse av fremmed stat) og sikkerhetsloven
 • ulovlig etterretningsvirksomhet,
 • spredning av masseødeleggelsesvåpen og av utstyr, materiale og teknologi for produksjon eller bruk av slike våpen,
 • overtredelser av bestemmelser i eller i medhold av lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.m. og lov til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd eller annen lovgivning om tilsvarende særlige tiltak, og
 • sabotasje og politisk motivert vold eller tvang, eller overtredelser av straffeloven §§ 131 til 136 a, 145 eller 146 (Terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger). Åpen etterforsking i slike saker foretas likevel av det øvrige politi, med mindre annet bestemmes av overordnet påtalemyndighet.

Politiloven § 17c fastsetter videre at den sentrale enhet i Politiets sikkerhetstjeneste skal

 • utarbeide trusselvurderinger til bruk for politiske myndigheter,
 • samarbeide med andre lands politimyndigheter og sikkerhets- og etterretningstjenester
 • foreta personkontroll til bruk ved sikkerhetsundersøkelser.

Les mer på PSTs nettsider

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skal koordinere forebyggende sikkerhetstiltak og kontrollere sikkerhetstilstanden i de virksomheter som omfattes av sikkerhetsloven. I tillegg til å utøve funksjonen som nasjonal sikkerhetsmyndighet i henhold til sikkerhetsloven, er NSM tillagt en rekke andre samfunnsviktige oppgaver.

Forebyggende sikkerhetstjeneste omfatter i Norge alle tiltak for å sikre skjermingsverdig informasjon og skjermingsverdige objekter mot sikkerhetstruende virksomhet som spionasje, sabotasje og terrorhandlinger. Det er informasjon og objekter med betydning for rikets selvstendighet og sikkerhet som i denne sammenheng regnes som skjermingsverdige.

NSM er fagmyndigheten for sikkerhetsklarering og Nasjonalt cybersikkerhetssenter er underlagt NSM.

NSMs har overordnet ansvar for følgende arbeidsområder:

 • Verdivurdering
 • Sikkerhetsadministrasjon
 • Fysisk sikring
 • Dokumentsikkerhet
 • Informasjonssystemsikkerhet
 • Kommunikasjonssikkerhet
 • Kryptosikkerhet
 • Personellsikkerhet
 • Sikkerhetsgraderte anskaffelser
 • Internettsikkerhet
 • Sertifisering av IT-sikkerhet
 • Tilsyn
 • Foto- og kartkontroll

Les mer på NSMs nettsiderForsvarets sikkerhetsavdeling (FSA)

FSA har ansvar for forebyggende sikkerhetstjeneste og operativ sikkerhet i Forsvaret. 

Sjef FSA er forsvarsledelsens rådgiver innenfor sikkerhetstjeneste jf. Forsvarsdepartementets (FD) instruks om sikkerhetstjeneste i forsvarssektoren.

Avdelingen ivaretar det overordnede ansvar for utøvelsen av sikkerhetstjenesten i Forsvaret ved å sikre at virksomheten organiseres, utføres og revideres i samsvar med sikkerhetsloven og Forsvarets behov.

FSA holder oversikt over det sikkerhetsmessige risikobildet som omgir Forsvaret, samt norsk militær aktivitet både hjemme og ute. Avdelingen er sektor-klareringsmyndighet i forsvarssektoren, med unntak av Nasjonal sikkerhetsmyndighet og E-tjenestens personell. I tillegg har avdelingen fagansvar for sikkerhetsledelse, informasjonssikkerhet og objektsikkerhet.

Forsvarets sikkerhetsavdeling skal blant annet:

 • utøve operativ sikkerhetstjeneste* herunder identifisere og motvirke trusler i og mot Forsvaret,
 • produsere og vedlikeholde et militært sikkerhetsbilde,
 • være sektorklareringsmyndighet,
 • være et kontaktpunkt for militær kontraetterretning i NATO og i bilaterale samarbeidsforhold,
 • være en sentral stabsfunksjon og fagmyndighet for forebyggende sikkerhetstjeneste i Forsvaret,
 • ivareta forsvarssjefens kontrollbehov innen sikkerhetstjeneste,
 • representere forsvarssjefen i samarbeidet med PST og NSM i sikkerhetssaker og
 • representere forsvarssjefen i nasjonale og internasjonale samarbeidsorganer innen sikkerhetstjeneste.

FSA er den største klareringsmyndigheten i Norge og behandler omtrent 20 000 klareringssaker årlig. Administrativt er FSA en avdeling som inngår i Forsvarets fellestjenester.

*Med operativ sikkerhetstjeneste menes identifisering og motvirkning
av sikkerhetstruende virksomhet rettet mot norsk eller utenlandsk
militær virksomhet, militære objekter eller militært personell og som
normalt ikke ivaretas av Etterretningstjenesten eller militære styrkers
etterretningsvirksomhet eller tiltak for å beskytte styrkene.

Les spørsmål og svar om EOS-utvalget her

Les mer om EOS-utvalgets funksjon her.