EOS-utvalget har sju medlemmer, medregnet leder og nestleder.
Utvalget velges av Stortinget og støttes av et sekretariat.

Stortinget velger medlemmene i plenum etter innstilling fra Stortingets presidentskap. Det blir ikke oppnevnt varamedlemmer. I 2021 vedtok Stortinget at nye medlemmer kan velges for fire år om gangen og at nye medlemmer maksimalt kan ha vervet i åtte år.

Utvalget utfører sin kontroll uavhengig av Stortinget, og stortingsrepresentanter kan ikke samtidig være medlem av utvalget. Personer som tidligere har virket i tjenestene, kan heller ikke velges som utvalgsmedlemmer. 

Stortinget har lagt vekt på at utvalget bør ha en bred sammensetning, hvor både politisk erfaringsbakgrunn og erfaring fra andre samfunnsområder er representert. Alle medlemmer av utvalget er sikkerhetsklarert for høyeste beskyttelsesgrad etter nasjonale regler og NATO-regler. På bakgrunn av at mye av den informasjonen utvalget får tilgang til i kontrollarbeidet er gradert, har utvalgets medlemmer taushetsplikt.

Les spørsmål og svar om EOS-utvalget her

Utvalget er beslutningsdyktig når fem medlemmer er til stede. Utvalget skal som hovedregel opptre samlet, men kan dele seg under inspeksjon av tjenestesteder eller anlegg. Ved særlig omfattende undersøkelser kan innhenting av forklaringer, besiktigelser på stedet med videre overlates til sekretariatet og ett eller flere medlemmer. Dette gjelder også dersom slike undersøkelser vil kreve uforholdsmessig mye arbeid eller store kostnader.

 Nedenfor gis en kort presentasjon av utvalgets medlemmer:

(Alle foto under, samt gruppebildet som er på andre deler av nettsiden, er tatt av Anki Grøthe)

Bilde av Astri Aas-Hansen

Astri Aas-Hansen 

Utvalgets leder

Dommer i Oslo tingrett. Tidligere statssekretær i Justisdepartementet for Ap. Valgt inn i utvalget som nestleder fra 1. juli 2019. Den 1. juli 2021 overtok hun som leder. Hun er valgt til 30. juni 2024.

Bilde av Kristin Krohn Devold

Kristin Krohn Devold

Utvalgets nestleder

Administrerende direktør i NHO reiseliv. Tidligere stortings-representant og forsvarsminister for Høyre. Valgt inn i utvalget fra 1. juli 2021 til 30. juni 2025.

Bilde av Magnhild Meltveit Kleppa

Magnhild Meltveit Kleppa

Tidligere fylkesmann i Rogaland, statsråd, stortingsrepresentant for Senterpartiet og lærer. Valgt inn i utvalget fra 1. juli 2019 til 30. juni 2024.

Bilde av Erling Johannes Husabø

Erling Johannes Husabø

Professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Tidligere medlem av Metodekontrollutvalget og lagdommer. Valgt inn i utvalget fra 1. juli 2019 til 30. juni 2024.

Bilde av Camilla Bakken Øvald

Camilla Bakken Øvald

Samfunnsøkonom og høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania. Tidligere rådgiver og sekretariatsleder på Stortinget for SV. Valgt inn i utvalget fra 1. juli 2019 til 30. juni 2024.

Bilde av Jan Arild Ellingsen

Jan Arild Ellingsen

Konsulent og har ulike styreverv. Tidligere stortingsrepresentant for Frp. Han har også vært medlem av Ombudsnemnda for Forsvaret. Valgt inn i utvalget fra 1. juli 2021 til 30. juni 2025.

Bilde av Olav Lysne

Olav Lysne

Professor ved OsloMET og administrerende direktør for Simula Metropolitan Center for Digital Engineering. Har tidligere ledet regjeringsoppnevnte utvalg om digitale sårbarheter og digitalt grenseforsvar. Valgt inn i utvalget fra 1. juli 2021 til 30. juni 2025.

 

 

 

Utvalgets sekretariat

Utvalgets sekretariat er blitt vesentlig styrket de siste årene. Dette har i betydelig grad bedret utvalgets muligheter til å føre en effektiv, systematisk og grundig kontroll. Sekretariatet har over 20 ansatte og består av sekretariatsleder (jurist), en juridisk enhet, en teknologisk enhet og en administrativ enhet med  sikkerhetsleder, informasjonsrådgiver og ansatte med ansvar for økonomi, HR, arkiv og kontordrift. Hver enhet har en enhetsleder.

Sekretariatets hovedoppgave er å sørge for den daglige driften av utvalgets virksomhet – faglig som administrativt.

Sentralt blant de faglige oppgavene står forberedelse og etterarbeid i forbindelse med utvalgets interne møter og inspeksjoner. Sekretariatet bistår også utvalget ved undersøkelser av klagesaker og saker som utvalget tar opp av eget tiltak. Det er likevel alltid utvalget som fatter beslutninger i saker som er til behandling.

De administrative oppgavene som sekretariatet utfører omfatter særlig kontordrift og tilrettelegging av utvalgets møter og reiser.

Sekretariatet har videre ansvaret for blant annet den løpende kontakten med EOS-tjenestene, internasjonalt samarbeid og utarbeidelsen av utvalgets årsmeldinger til Stortinget.

Her finner du informasjon om hvordan utvalget kan kontaktes.

Tidligere utvalgsledere og utvalgsmedlemmer:

Svein Grønnern - leder 2019 - 2021, nestleder 1997 - 2019 og medlem 1996 - 1997
Eldbjørg Løwer - leder 2011 - 2019
Helga Hernes - leder 2006 - 2011 og medlem 1996
Leif Mevik - leder 1999 - 2006
Rikard Olsvik - leder 1997 - 1999 og nestleder 1996 - 1997
Per N. Hagen - leder 1996 - 1997

Øyvind Vaksdal - medlem 2014 - 2021
Eldfrid Øfsti Øvstedal - medlem 2016 - 2021
Theo Koritzinsky - medlem 2007 - 2019
Håkon Haugli - medlem 2014 - 2019
Inger Marie Sunde - medlem 2014 - 2019
Trygve Harvold - medlem 2003 - 2016
Wenche Elizabeth Arntzen - medlem 2009 - 2014
Gunhild Øyangen - medlem 2006 - 2013
Hans Johan Røsjorde - medlem 2011 - 2013
Knut Hanselmann - medlem 2006 - 2011
Kjersti Graver - medlem 1998 - 2009
Stein Ørnhøi - medlem 1996 - 2007
Agnes Reiten - medlem 1998 - 2006
Mary Kvidal - medlem 2003 - 2006
Rolf Tamnes - medlem 2001 - 2003
Oddrun Pettersen - medlem 1996 - 2002
Elsa Eriksen - medlem 1996 - 2001
Aud Inger Aure - medlem 1996 - 1997
John G. Bernander - medlem 1996

Les spørsmål og svar om EOS-utvalget her

Les mer om EOS-utvalgets funksjon her.