EOS-utvalget har sju medlemmer, medregnet leder og nestleder.
Utvalget velges av Stortinget og støttes av et sekretariat.

Stortinget velger medlemmene i plenum etter innstilling fra Stortingets presidentskap.  Funksjonsperioden er normalt fem år, men medlemmene kan gjenoppnevnes. Det blir ikke oppnevnt varamedlemmer. I 2017 vedtok Stortinget at nye medlemmer maksimalt kan ha vervet i ti år.

Utvalget utfører sin kontroll uavhengig av Stortinget, og stortingsrepresentanter kan ikke samtidig være medlem av utvalget. Personer som tidligere har virket i tjenestene, kan heller ikke velges som utvalgsmedlemmer. 

Stortinget har lagt vekt på at utvalget bør ha en bred sammensetning, hvor både politisk erfaringsbakgrunn og erfaring fra andre samfunnsområder er representert. Alle medlemmer av utvalget er sikkerhetsklarert for høyeste beskyttelsesgrad etter nasjonale regler og NATO-regler. På bakgrunn av at mye av den informasjonen utvalget får tilgang til i kontrollarbeidet er gradert, har utvalgets medlemmer taushetsplikt.

Les spørsmål og svar om EOS-utvalget her

Utvalget er beslutningsdyktig når fem medlemmer er til stede. Utvalget skal som hovedregel opptre samlet, men kan dele seg under inspeksjon av tjenestesteder eller anlegg. Ved særlig omfattende undersøkelser kan innhenting av forklaringer, besiktigelser på stedet med videre overlates til sekretariatet og ett eller flere medlemmer. Dette gjelder også dersom slike undersøkelser vil kreve uforholdsmessig mye arbeid eller store kostnader.

 Nedenfor gis en kort presentasjon av utvalgets medlemmer:

Svein Grønnern

Utvalgets leder

Tidligere generalsekretær for SOS Barnebyer i Norge og generalsekretær i Høyre. Valgt inn i utvalget 6. juni 1996. Funksjonsperioden løper ut 30. juni 2021.

Astri Aas-Hansen

Utvalgets nestleder

Dommer i Oslo tingrett. Tidligere statssekretær i Justisdepartementet for Ap. Valgt inn i utvalget fra 1. juli 2019 til 30. juni 2024.

Øyvind Vaksdal

 

Tidligere stortingsrepresentant for Frp. Valgt inn i utvalget 1. januar 2014. Funksjonsperioden løper ut 30. juni 2021.

Eldfrid Øfsti Øvstedal

Tidligere forskningssjef innen IKT Systemutvikling og sikkerhet ved SINTEF. Valgt inn i utvalget 1. juli 2016. Funksjonsperioden løper ut 30. juni 2021.

Magnhild Meltveit Kleppa

Tidligere fylkesmann i Rogaland, statsråd, stortingsrepresentant for Senterpartiet og lærer. Valgt inn i utvalget fra 1. juli 2019 til 30. juni 2024.

Erling Johannes Husabø

Professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Tidligere medlem av Metodekontrollutvalget og lagdommer. Valgt inn i utvalget fra 1. juli 2019 til 30. juni 2024.

Camilla Bakken Øvald

Samfunnsøkonom og høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania. Tidligere rådgiver og sekretariatsleder på Stortinget for SV. Valgt inn i utvalget fra 1. juli 2019 til 30. juni 2024.

 

 

 

Utvalgets sekretariat

Utvalgets sekretariat er blitt vesentlig styrket de siste årene. Dette har i betydelig grad bedret utvalgets muligheter til å føre en effektiv, systematisk og grundig kontroll. Sekretariatet består for tiden av 18 ansatte: sekretariatsleder (jurist), en juridisk enhet med sju jurister, en teknologisk enhet med fem ansatte og en administrativ enhet med  sikkerhetsleder, informasjonsrådgiver og tre ansatte med ansvar for økonomi, HR, arkiv og kontordrift. Hver enhet har en enhetsleder.

Sekretariatets hovedoppgave er å sørge for den daglige driften av utvalgets virksomhet – faglig som administrativt.

Sentralt blant de faglige oppgavene står forberedelse og etterarbeid i forbindelse med utvalgets interne møter og inspeksjoner. Sekretariatet bistår også utvalget ved undersøkelser av klagesaker og saker som utvalget tar opp av eget tiltak. Det er likevel alltid utvalget som fatter beslutninger i saker som er til behandling.

De administrative oppgavene som sekretariatet utfører omfatter særlig kontordrift og tilrettelegging av utvalgets møter og reiser.

Sekretariatet har videre ansvaret for blant annet den løpende kontakten med EOS-tjenestene, internasjonalt samarbeid og utarbeidelsen av utvalgets årsmeldinger til Stortinget.

Her finner du informasjon om hvordan utvalget kan kontaktes.

Tidligere utvalgsledere og utvalgsmedlemmer:

Eldbjørg Løwer - leder 2011 - 2019
Helga Hernes - leder 2006 - 2011 og medlem 1996
Leif Mevik - leder 1999 - 2006
Rikard Olsvik - leder 1997 - 1999 og nestleder 1996 - 1997
Per N. Hagen - leder 1996 - 1997

Theo Koritzinsky - medlem 2007 - 2019
Håkon Haugli - medlem 2014 - 2019
Inger Marie Sunde - medlem 2014 - 2019
Trygve Harvold - medlem 2003 - 2016
Wenche Elizabeth Arntzen - medlem 2009 - 2014
Gunhild Øyangen - medlem 2006 - 2013
Hans Johan Røsjorde - medlem 2011 - 2013
Knut Hanselmann - medlem 2006 - 2011
Kjersti Graver - medlem 1998 - 2009
Stein Ørnhøi - medlem 1996 - 2007
Agnes Reiten - medlem 1998 - 2006
Mary Kvidal - medlem 2003 - 2006
Rolf Tamnes - medlem 2001 - 2003
Oddrun Pettersen - medlem 1996 - 2002
Elsa Eriksen - medlem 1996 - 2001
Aud Inger Aure - medlem 1996 - 1997
John G. Bernander - medlem 1996

Les spørsmål og svar om EOS-utvalget her

Les mer om EOS-utvalgets funksjon her.