EOS-tjenestene samarbeider stadig mer internasjonalt, og de deler også mer og mer informasjon over landegrensene – en god del av disse dataene er sensitive personopplysninger. 

Denne utviklingen gir også kontrollorganene nye utfordringer. Vi har derfor behov for å ha kontakt med utenlandske kontrollkollegaer for å utveksle erfaringer og få innspill til å bedre kontrollen.

EOS-utvalget har siden 2015 deltatt i et samarbeidsprosjekt med kontrollorganene fra Danmark, Sveits, Nederland og Belgia. I prosjektet undersøkte kontrollorganene sine nasjonale tjenesters internasjonale utveksling av personopplysninger om fremmedkrigere.

 Høsten 2018 publiserte EOS-utvalget sammen med de andre kontrollorganene en uttalelse om styrking av kontrollsamarbeid. Dette samarbeidet ble til som en følge av at kontrollorgan i disse aktuelle landene så nye problemstillinger rundt fremmedkrigere og stadig mer utveksling av informasjon mellom etterretningstjenester internasjonalt.

Våren 2019 ble også Storbritannias kontrollorgan IPCO med i samarbeidsgruppa. Og desember 2019 fikk samarbeidsgruppa  navnet - "Intelligence Oversight Working Group" - og kontrollorganene signerte et charter som du kan lese her. Høsten 2022 ble også de svenske kontrollorganene SIN og SIUN med i samarbeidsgruppa som nå teller åtte land. Det utveksles ingen informasjon som er sikkerhetsgradert og/eller taushetsbelagt i dette samarbeidet.

Utvalget har også hatt møter og kontakt med kontrollorganer fra andre land enn de ovennevnte, blant annet Canada, Tyskland, New Zealand og USA.

Det er meget stor variasjon i måten landene kontrollerer sine hemmelige tjenester på. Men alle har det til felles at en sentral oppgave er å arbeide for at borgernes demokratiske og juridiske rettigheter ikke blir truet av tjenestene.

Utvalget har også tidligere hatt et samarbeid med Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) og professor Ian Leigh ved Human Rights Centre, University of Durham. Samarbeidet har så langt bl.a. bestått av et seminar i Oslo i 2003, som førte til utgivelsen av en håndbok om kontrollen med sikkerhets- og etterretningstjenester, Making Intelligence Accountable. I oktober 2008 ble et til svarende seminar arrangert i Oslo, og i 2015 kom boken «Making International Intelligence Cooperation Accountable» ut.

De siste årene har utvalget også hatt en del kontakt med Thorsten Wetzling ved tenketanken Stiftung Neue Verantwortung som forsker på demokratisk kontroll med etterretningstjenester.

I utvalgets årsmeldinger redegjøres det hvert år for møter og besøk utvalget har gjennomført med utenlandske samarbeidspartnere samt deltakelse på konferanser og seminarer som har vært gjennomført i løpet av året.

Les spørsmål og svar om EOS-utvalget her

Les mer om EOS-utvalgets funksjon her.