Det fremgår av bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 2.3.3 at statlige virksomheter skal avgi en årsrapport. Den skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater.

Nedenfor finner du de årsrapportene som utvalget hittil har levert: