EOS-utvalgets årsmelding for 2021

Utvalget har i dag, 30. mars 2022, avgitt årsmelding for 2021 til Stortingets president:

EOS-utvalget er oppnevnt av Stortinget for å kontrollere etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste som blir utøvd av eller på vegne av offentlige myndigheter. Utvalget arbeider uavhengig av Stortinget og leverer hvert år en ugradert årsmelding til Stortinget. I tillegg kan utvalget levere ugraderte særskilte meldinger ved behov

Les hele årsmeldingen i pdf-format her.

Noen av sakene som utvalget har behandlet i 2021:

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Utvalget har kritisert PST for at seks personer var registrert uten at det var grunnlag for det. Kritikken ble forsterket i én sak fordi registreringen inneholdt opplysninger om personens politiske oppfatning.

PST har slettet fem av registreringene. PST fastholdt at det var grunn til å registere den sjette personen, og opplysningene er derfor ikke slettet.


Etterretningstjenesten (E-tjenesten)
Utvalget har ikke fått fremlagt alle saker og operasjoner som E-tjenesten har forelagt for Forsvarsdepartementet i perioden 2011–2020. E-tjenesten har beklaget de manglende fremleggelsene, som skyldtes rutinesvikt.

EOS-utvalget har presisert overfor E-tjenesten at det forventer å få fremlagt alle saker og operasjoner som er forelagt Forsvarsdepartementet for godkjenning.


Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Utvalget har anmodet Justis- og beredskapsdepartementet om å sikre en ensartet lovforståelse og praksis knyttet til begrunnelser som gis til personer som får negative klareringsavgjørelser.

Utvalget har også uttalt at departementet bør se på ordningen med særskilt oppnevnt advokat for personer som har fått opplysninger utelatt fra begrunnelsen. Den ordningen har ikke vært i bruk de siste ti årene. Departementet har bedt NSM om en vurdering.


Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA)
Som følge av en bekymringsmelding og flere henvendelser om klareringsprosessen for vernepliktige soldater, har utvalget undersøkt dette temaet.


Sivil klareringsmyndighet (SKM)
Som følge av en klage på SKM til utvalget, vil Justis- og beredskapsdepartementet vurdere regelverket for autorisasjon av utenlandske borgere. Utvalget oppfordret departementet til å etablere regler om begrunnelse, innsyn og klage i slike saker.

Les hele årsmeldingen i pdf-format her.

EOS-utvalgets leder Astri-Aas Hansen overleverer årsmelding for 2021 til stortingspresident Masud Gharahkhani.
EOS-utvalgets leder Astri-Aas Hansen overleverte 30. mars 2022 årsmelding for 2021 til stortingspresident Masud Gharahkhani. Foto: Stortinget/Morten Brakestad