EOS-utvalgets årsmelding for 2023

Utvalget har i dag, 20. mars 2024, avgitt årsmelding for 2023 til Stortingets president:

EOS-utvalget er oppnevnt av Stortinget for å kontrollere etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste som blir utøvd av eller på vegne av offentlige myndigheter. Utvalget arbeider uavhengig av Stortinget og leverer hvert år en ugradert årsmelding til Stortinget. I tillegg kan utvalget levere ugraderte særskilte meldinger ved behov

Les årsmeldingen for 2023 her (PDF)

I 2023 har utvalget blant annet uttalt seg om:

Etterretningstjenesten (E-tjenesten)

  • Utvalget kritiserte E-tjenesten for at den ikke hadde godtgjort at vilkårene for innhenting mot en person var oppfylt. I samme sak brøt E-tjenesten forbudet mot å bruke innhentingsmetoder overfor personer i Norge.
  • E-tjenesten fikk kritikk for innhenting mot en person bosatt i Norge, uten å ha tilstrekkelige holdepunkter for at personen befant seg i utlandet. Også denne innhentingen var i strid med forbudet mot å bruke innhentingsmetoder overfor personer i Norge.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

  • Utvalget har kritisert PST for manglende sletting i PSTs registre. Da PST innførte etanalyse- og sammenstillingsverktøy i 2019 ble opplysninger om flere tusen objekter som det ikke lenger var nødvendig å behandle opplysninger om, tilgjengelig for ansatte i PST. PST ble kritisert for manglende etterlevelse av slettereglene. Utvalget anså dette som alvorlig avvik.
  • En inspeksjon synliggjorde at PST ikke hadde vurdert hva som skulle gjøres med opplysninger ved avslutning av forebyggende saker. PST har i 2023 gjennomgått alle sakene.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

  • Utvalget har orientert Justis- og beredskapsdepartementet om den uakseptabelt lange saksbehandlingstiden i klareringssaker. Utvalget kritiserte i 2023 NSM i to klagesaker der samlet saksbehandlingstid var over fire år. Den lange saksbehandlingstiden bidrar til å undergrave tilliten til klareringssystemet.

Les årsmeldingen for 2023 her (PDF)

Utvalgsleder Astri Aas-Hansen overrekker årsmeldingen fra EOS-utvalget til stortingspresident Masud Gharahkhani.
Utvalgsleder Astri Aas-Hansen overrekker årsmeldingen fra EOS-utvalget til stortingspresident Masud Gharahkhani. Foto: Peter Mydske/Stortinget