Medieoppsummering veke 17 2023

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.noOppfølging av EOS-utvalets årsmelding for 2022

Stortingsrepresentant Nils T. Bjørke (Sp) har spurt justis- og beredskapsministeren om «Korleis har Justis- og beredskapsdepartementet følgt opp EOS-utvalet si rapportering om auka sakshandsamingstid i klareringssaker hos NSM, og kva styringssignal har departementet gjeve NSM på området?».

Statsråden har svart:

«Som en følge av utviklingen i restanser har departementet gitt NSM et eget oppdrag om å iverksette nødvendige prosesser for å få restansene på klagesaker ned og at saksbehandlingstiden for klagebehandlingen bør være mellom 90 og 120 dager, og at denne tilstanden skal være oppnådd i løpet av sommeren 2023.»

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=94023


Om nye reglar for PST

(Regjeringen.no) I statsråd i dag ble det besluttet at endringene i politiloven om at PST skal utarbeide analyser og etterretningsvurderinger om forhold i Norge som kan true Norges suverenitet, territorielle integritet, demokratiske styreform og andre nasjonale sikkerhetsinteresser trer i kraft 1. september 2023. Reglene gir PST et klart mandat som Norges innenlands etterretningstjeneste. Politiregisterloven ny § 65 a om behandling av åpent tilgjengelig informasjon trer ikke i kraft ennå. Det er behov for både tekniske endringer og nærmere forskriftsregler om behandlingen før bestemmelsen kan tre i kraft. – https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/reglene-om-psts-etterretningsoppdrag-trer-i-kraft-1.-september-2023/id2974710/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20230428


Om endringar i ny e-lov

Her kan skriftlege innspel til utanriks- og forsvarskomiteen lesast – https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/horing/?h=10004866

Mellom anna kan du lesa at:

 • Tekna meiner at forslaget er «mer inngripende hva gjelder personvern og individets rettsvern enn det som fulgte av høringsnotatet i fjor», fordi de såkalte «La Quadrature-kriteriene fjernes fra lovens §7-3 første ledd.»
  • «I høringsnotatet fra 2022 var disse tatt inn i bestemmelsen § 7-3 c tredje ledd og stilte krav til at det måtte foreligge «en alvorlig trussel mot nasjonal sikkerhet som er reell og aktuell eller forutsebar og som ikke kan avdekkes i tilstrekkelig grad ved mindre inngripende tiltak». Vi anser det som en svekkelse av rettsikkerheten at LQN-kriteriene fjernes fra lovens §7-3 første ledd, og erstattes med formuleringen om at speiling må være nødvendig for å etablere et informasjonsgrunnlag for etterretningsformål»
 • Datatilsynet skriv at «det forslaget som er på høring er unødvendig uklart og i strid med praksis fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) og Europadomstolen.»
  • «Det siste forslaget til § 7-3 møter ikke kvalitetskravet – forslaget er uklart og sikrer ikke forutberegnelighet. Forslaget er vanskelig tilgjengelig, og vil gjøre kontroll krevende. Den foreslåtte lovbestemmelsen er derfor ikke i tråd med kriteriene EMD har nedfelt når det gjelder hemmelig overvåking. Dette gjelder i hovedsak:
   • Vilkårene for innsamling
   • Omfanget av domstolskontroll
   • Lagringstid
   • Muligheten for retrospektive søk»
  • Datatilsynet er også samd med Tekna at det opphavlege utkastet om vilkår for innsamling bør takast inn.
  • Om omfanget av domstolskontroll skriv tilsynet at_
   • «EMDs praksis er helt klar på at hemmelig overvåking som det åpnes for i § 7-3 skal ha uavhengig forhåndskontroll før innsamlingen begynner. Datatilsynet mener at dette kravet ikke oppfylles, slik bestemmelsen nå er formulert.»
  • Datatilsynet er også kritisk til korleis lagringstid og retrospektive søk er foreslått regulert.
 • NRK peikar også på at «La Quadrature-kriteriene» er teke bort, og i tillegg meiner NRK at kjeldevernet ikkje er godt nok teke vare på.
 • Presseorganisasjonane Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Mediebedriftenes landsforening skriv at dei støttar høyringsinnspela frå Tekna og NRK, og peikar i tillegg mellom anna på:
  • Kjeldevernsaker må unntakast frå hastekompetanse
  • At EOS-utvalet som kontrollinstans bør vera med på evalueringa av E-lvoa

Om kontroll i Tyskland og ein lekka rapport

Tyske journalistar har fått lekka ein gradert rapport frå det nye tyske kontrollorganet som kontrollerer Tysklands utanlands-e-teneste (BND) si overvaking av utlendingar i utlandet. I følgje journalistane er det berre eit tilfelle i rapporten der kontrollorganet protesterte.

(Tagesschau) Telefonate, E-Mails, Chats – fast alle Überwachungsaktionen des BND wurden bisher offenbar vom neuen Unabhängigen Kontrollrat genehmigt. – https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/bnd-unabhaengiger-kontrollrat-101.html


Årsmelding frå nederlandsk kontrollorgan

CTIVD har publisert årsmeldinga si for 2022 på nederlandsk – https://www.ctivd.nl/actueel/nieuws/2023/04/20/index


Om russisk etterretning i Europa

(NRK) I dag avslører NRK 38 russiske etterretningsagenter som har tilknytning til ambassadene i Norden. Men det finnes en til. Han er Russlands mann på Svalbard. – https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/xl/skyggekrigen_-russlands-andrei-chemerilo-er-gru-agent-pa-svalbard-1.16379671

(NRK) Venstre og Høyre mener regjeringen nå må gjøre alt den kan for å dempe risikoen fra russisk etterretning. Blant annet vil de frata russiske supertrålere tilgang til norske havner. – https://www.nrk.no/norge/nrk-avslorte-russisk-agent-pa-svalbard_-_-ingen-grunn-til-a-vaere-naive-1.16388213

(Klassekampen) Å ha russiske spioner i landet kan også ha sine fordeler, mener forsker Iver B. Neumann. – https://klassekampen.no/utgave/2023-04-28/ser-spionens-nytte

(High North News – kommentar) NRK serverer nyheter så gamle at de var historiepensum allerede på 90-tallet. Nå venter jeg bare på ei avsløring av at jorda er rund. – https://www.highnorthnews.com/nb/skrekk-og-gru-i-nrk-og-pa-svalbard

(DR) 38 efterretningsfolk afsløret: Her er Putins spioner i Norden – https://www.dr.dk/nyheder/indland/moerklagt/38-efterretningsfolk-afsloeret-her-er-putins-spioner-i-norden

(NRK) Russland driver omfattende avlytting fra taket på ambassaden i Oslo, bekrefter PST. – https://www.nrk.no/norge/russland-avlytter-norske-mobilsamtaler-fra-taket-pa-den-russiske-ambassaden-i-oslo-1.16378583

(SVT) Fem ryska diplomater utvisas från Sverige – https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fem-ryska-diplomater-utvisas-fran-sverige

(NRK) Dei ti tilsette ved ambassaden i Moskva må forlate landet innan kort tid, stadfestar norsk UD til NRK. Dei kallar vedtaket «ein hemnaksjon». – https://www.nrk.no/urix/ti-norske-diplomatar-erklaert-uonskte-i-russland-1.16386991

(DR) Rystede partiledere på Christiansborg vil smide russiske skibe ud af Færøerne – https://www.dr.dk/nyheder/indland/moerklagt/rystede-partiledere-paa-christiansborg-vil-smide-russiske-skibe-ud-af

(DR) Russiske skibe mistænkt for spionage splitter færingerne: ’Man er ved at piske en stemning op – https://www.dr.dk/nyheder/udland/russiske-skibe-mistaenkt-spionage-splitter-faeringerne-man-er-ved-piske-en-stemning

(DR) Sanktionsramt Putin-rådgiver kaldte Vesten ’fascistisk’: Færøerne forhandlede frihandelsaftale med ham i Moskva – https://www.dr.dk/nyheder/indland/moerklagt/sanktionsramt-putin-raadgiver-kaldte-vesten-fascistisk-faeroeerne

(Le Monde) A Russian spy in Paris: Bulat Yanborisov, rally organizer and high-flying Kremlin agent – https://www.lemonde.fr/en/m-le-mag/article/2023/04/21/a-russian-spy-in-paris-bulat-yanborisov-rally-organizer-and-high-flying-kremlin-agent_6023758_117.html

(VG) Lekkede Kreml-dokumenter: Vil bruke klimaendringer for å svekke Nato i Østersjøen – https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/GMnK46/lekkede-kreml-dokumenter-vil-bruke-klimaendringer-for-aa-svekke-nato-i-oestersjoeen

(Guardian) Is Russia spying more – or are more spies just being caught? – https://www.theguardian.com/world/2023/apr/26/is-russia-spying-more-or-are-more-spies-just-being-caught

(Teknisk Ukeblad) Korrupsjonsdømt sivilingeniør får behandlet anken. Mannen møtte russisk etterretning i Oslo, men mener tingretten har misforstått fakta. – https://www.tu.no/artikler/korrupsjonsdomt-sivilingenior-far-behandlet-anken/530025?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2023-04-27&key=A5t2OuR2


Eksplosjonane i Austersjøen

(NTB) Russisk spesialfartøy fotografert nær Nord Stream før eksplosjonene – https://forsvaretsforum.no/danmark-nord-stream/russisk-spesialfartoy-fotografert-naer-nord-stream-for-eksplosjonene/323691


Om den sikta illegalisten

(NRK) PST viste pågripelsen av mannen de mener er russisk spion – https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/her-pagriper-pst-mannen-som-er-mistenkt-for-a-vaere-russisk-spion-1.16383702


Om Oslo-terroren i fjor

(VG) Avtroppende PST-nestleder Hedvig Moe sier det er feil at PST fikk all informasjon før terrorangrepet under Pride – etter at E-tjenesten i månedsvis har sagt at de delte «all relevant» informasjon «fortløpende». – https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/P4eoL5/pst-fikk-ikke-all-informasjon-foer-oslo-terroren

(VG) «I think she could pull the vest». Det skal Arfan Bhatti ha skrevet om en terrordømt kvinne i Oslo. – https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/8Jj39x/terrorchatten-skal-ha-hevdet-at-kvinne-kunne-pull-the-vest


Om lekkasjen av graderte dokument i USA

(Bellingcat) Among the documents leaked on the social messaging platform Discord in February 2023 were three purported damage assessments from recent strikes by the Ukrainian Armed Forces on Russian targets. – https://www.bellingcat.com/news/2023/04/28/anatomy-of-three-leaked-us-intelligence-documents/

(New York Times) Airman Shared Sensitive Intelligence More Widely and for Longer Than Previously Know – https://www.nytimes.com/2023/04/21/us/politics/jack-teixeira-leaks-russia-ukraine.html

(Washington Post) Afghanistan has become a terrorism staging ground again, leak reveals – https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/04/22/afghanistan-terrorism-leaked-documents/

(Washington Post) Kremlin tries to build anti-war coalition in Germany, documents show – https://www.washingtonpost.com/world/2023/04/21/germany-russia-interference-afd-wagenknecht/

(Electrospaces – etterretningsblogg) Everything you want to know about the Pentagon/Discord Leak – https://www.electrospaces.net/2023/04/everything-you-want-to-know-about.html


Russlands invasjon av Ukraina og relevante saker

(Aftenposten – siste nytt om krigen) Minst 19 døde etter russiske bombeangrep i Ukraina og Ukraina sier de snart er klare for motoffensiven – https://www.aftenposten.no/verden/i/eEv3AK/direktestudio-krigen-i-ukraina?pinnedEntry=75216

(NRK) Ukrainske soldater har landet i Norge – https://www.nrk.no/trondelag/na-skal-ukrainske-soldater-trenes-pa-norsk-jord-1.16385108

(NRK) Norsktrente spesialsoldater kjemper på russisk side i Ukraina – https://www.nrk.no/norge/norsktrente-spesialsoldater-kjemper-pa-russisk-side-i-ukraina-1.16349930

(Axios) Zelensky and Xi speak in first call since Russia invasion of Ukraine – https://www.axios.com/2023/04/26/xi-zelensky-first-phone-call-russia-invasion

(Berlingske) Wagner-chef med ny melding: Dræb dem alle. Jevgenij Prigozjin har ændret kurs. Nu må hans brutale lejehær ikke længere tage ukrainske soldater til fange. – https://www.berlingske.dk/europa/wagner-chef-med-ny-melding-draeb-dem-alle

(VSquare) Secret Kremlin Documents: How Russia Plans to Disrupt the Baltics – https://vsquare.org/secret-kremlin-document-russia-baltics-estonia-latvia-lithuania/

(the Barents Observer) FSB signs maritime security cooperation with China in Murmansk – https://thebarentsobserver.com/en/security/2023/04/fsb-signs-maritime-security-cooperation-china-murmansk

(The Barents Observer) North Russian region of Arkhangelsk wins praise for efforts to militarise its youth – https://thebarentsobserver.com/en/security/2023/04/north-russian-region-arkhangelsk-wins-praise-efforts-militarise-its-youth?


Video frå EU-parlamentet om kontroll med EOS-tenester                           

Leiaren av det nederlandske kontrollorganet CTIVD fortalte og svarte om kontroll med EOS-tenester, både i lys av Europarådets konvensjon 108+ og det internasjonale kontrollsamarbeidet som også EOS-utvalet er med på. –  https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/event_20230328-0900-COMMITTEE-PEGA?start=230328071114&end=230328084645&


Om regulering av kunstig intelligens

(Euractiv) Following months of intense negotiations, members of the European Parliament (MEPs) have bridged their difference and reached a provisional political deal on the world’s first Artificial Intelligence rulebook. – https://www.euractiv.com/section/artificial-intelligence/news/meps-seal-the-deal-on-artificial-intelligence-act/


FE-skandalen i Danmark

(Berlingske) Tidligere PET-chef har aldrig oplevet, at man er gået så langt som i overvågningen af Lars Findsen – https://www.berlingske.dk/oestergaards-salon/tidligere-pet-chef-har-aldrig-oplevet-at-man-er-gaaet-saa-langt


Datatilsynet med årsrapport for 2022

Les heile årsrapporten her – https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/arsmeldinger/arsrapport-for-2022/


EU/EØS-nyhende frå Stortinget

(Stortinget.no) Europakommisjonen presenterte 18. april forslag til en ny rettsakt om cybersolidaritet (EU Cyber Solidarity Act), i tillegg til en målrettet endring av cybersikkerhetsforordningen. – https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/EU-EOS-informasjon/EU-EOS-nytt/2023/eueos-nytt—25.-april-2023/cyber-forordningsforslag-om-operasjonelt-samarbeid-solidaritet-og-motstandsdyktighet/


Om forslag til endringar i offentleglova

(Regjeringen.no) Høring – forslag til endringer i offentleglova m.m. – innsyn i journalinnføringer m.m. som gjelder organinterne dokumenter – https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-endringer-i-offentleglova-m.m.-innsyn-i-journalinnforinger-m.m.-som-gjelder-organinterne-dokumenter/id2970576/

(Innlegg av Per-Kristian Foss – tidlegare riksrevisor og stortingsrepresentant) Uheldig forslag om mer hemmelighold – https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/8J7EOw/uheldig-forslag-om-mer-hemmeligholdAndre saker:

(The Times) Traumatised British spy sent to jihadist camp killed his own child – https://www.thetimes.co.uk/article/traumatised-british-spy-sent-to-jihadist-camp-killed-his-own-child-r7pj697pf

(Medier 24) PST-topp er bekymret for at lokale journalister kan bli brukt av utenlandsk etterretning – https://m24.no/240423-etterretningstjenesten-hedvig-moe/pst-topp-er-bekymret-for-at-lokale-journalister-kan-bli-brukt-av-utenlandsk-etterretning/605911

(Dagens Nyheter) Billström: PKK orsaken till Turkiets nej till svenskt Natomedlemskap – https://www.dn.se/sverige/billstrom-pkk-orsaken-till-turkiets-nej-till-svenskt-natomedlemskap

(VG) Tidligere statsråd og Sudan-ekspert Hilde Frafjord Johnson frykter en enorm flyktningstrøm fra Sudan, om det ikke legges større press på partene. – https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/JQR27R/maa-velge-mellom-aa-risikere-aa-bli-skutt-eller-sulte

(NBC) The communication breakdown between U.S. and China raises the risk of an unintended crisis – https://www.nbcnews.com/politics/national-security/communication-breakdown-us-china-risk-crisis-conflict-rcna81752

(SVT) Googles AI tränas på svensk nazistisk webbsida – https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ai-artificiell-intelligens-google-tranar-pa-svensk-nazistisk-webbsidav


(BBC) US and South Korea agree key nuclear weapons deal – https://www.bbc.com/news/world-us-canada-65404805

(Reuters – analyse) Calls for South Korean nuclear arsenal unlikely to fade despite US deal – https://www.reuters.com/world/calls-south-korean-nuclear-arsenal-unlikely-fade-despite-us-deal-analysts-say-2023-04-27/

(South China Morning Post) China denounces US plans to send nuclear ballistic submarine to South Korea – https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3218601/china-denounces-us-plans-send-nuclear-ballistic-submarine-south-korea?module=lead_hero_story&pgtype=homepage


(NUPI) Derfor står kurderne imot radikalisering og voldelig ekstremisme i Irak – https://www.nupi.no/nyheter/derfor-staar-kurderne-imot-radikalisering-og-voldelig-ekstremisme-i-irak?utm_source=NUPI+nyhetsbrev&utm_campaign=95c5e6b3b8-EMAIL_CAMPAIGN_2023_04_25_08_12&utm_medium=email&utm_term=0_-95c5e6b3b8-%5BLIST_EMAIL_ID%5D

(Washington Post) Chinese and Russian hackers are making moves. Here’s how the NSA is trying to counter them. – https://www.washingtonpost.com/politics/2023/04/27/chinese-russian-hackers-are-making-moves-heres-how-nsa-is-trying-counter-them/

(NTB/DPA) Den tyske sikkerhetstjenesten (BfV) har besluttet å stemple ungdomspartiet til det høyreradikale partiet AfD som ekstremistisk. – https://www.adressa.no/nyheter/utenriks/i/kEybaQ/afds-ungdomsparti-blir-stemplet-som-hoeyreekstremistisk

(Washington Post) Retired NSA director won lucrative consulting dals with Saudis, Japan – https://www.washingtonpost.com/investigations/2023/04/25/retired-nsa-director-won-lucrative-consulting-deals-with-saudis-japan/

(Försvarshögskolan – rapport) Den så kallade LVU-kampanjen exponerar en omfattande sårbarhet i det svenska samhället i form av avsaknaden av tillit mellan svensk offentlig förvaltning och vissa invånare – vilket i sin tur exploateras av utländska aktörer. – https://www.fhs.se/arkiv/nyheter/2023-04-27-lvu-kampanjen-belyser-sarbarheter-i-samhallet.html?fbclid=IwAR11pWdYOUpa8srsI6ZpB0v3NGl5LR_faTcp5GEQKAIQOe8URzbOcTOZRX0


Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no

Les tidlegare medieoppsummeringar her