Medieoppsummering veke 21 2021

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no


Innstilling frå særskilt komite om EOS-utvalets særskilde melding

Les den opne delen av innstillinga herForslag til vedtak frå samrøystes komite:
Stortinget anerkjenner EOS-utvalgets grundige arbeid og støtter utvalgets konklusjoner og anbefalinger.

Forslag til vedtak frå Ap, Sp, SV, MdG og Raudt:
Stortinget finner det kritikkverdig at Forsvarsdepartementet v/forsvarsminister Frank Bakke-Jensen holder sammendraget av EOS-utvalgets rapport hemmelig.

Mediesaker om Frode Berg-saka

(NTB) Venstresiden kritiserer hemmelighold i Frode Berg-saken

(Aftenposten – kommentar av Harald Stanghelle) Frode Bergs nasjonale stempel

(TV2) Fant reiseregningen for den siste spionturen på Frode Bergs PC


Innstilling om årsmeldinga til EOS-utvalet

I innstillinga frå Kontroll- og konstitusjonskomiteen om utvalets årsmelding for 2020 er det mellom anna verdt å merka seg:

 • «I en gjennomgang av hvordan PST utveksler informasjon med utenlandske tjenester så utvalget på informasjonsutveksling om en nordmann som satt fengslet i utlandet. Utvalget uttalte at PST hadde gjort en mangelfull vurdering av risikoen ved å utlevere opplysninger om vedkommende til PSTs samarbeidspartner i det aktuelle landet. Komiteen slutter seg til denne kritikken, og understreker at det er viktig at slik kritikk følges opp av tjenestene.»
 • Om gjennomgangen av tidlegare SSI-saker:
  • «Komiteen er godt fornøyd med denne gjennomgangen, og resultatet.»
 • Komiteen registrerer at når denne årsmeldingen ble overlevert til Stortinget i mars 2021, var det ganske nøyaktig 25 år siden EOS-utvalget hadde sitt første møte. Komiteen vil rette en stor takk til EOS-utvalget for godt utført arbeid i disse 25 årene, og komiteen vil understreke viktigheten av EOS-utvalgets arbeid og at utvalget gis økonomiske forutsetninger for å fortsette dette arbeidet.

Fleirtalet som består av Sp, SV og Ap meiner at det er EOS-utvalet som skal kommunisera graderte opplysningar, når utvalet meiner det bør skje, direkte til Stortinget. Det er mellom anna med bakgrunn i utvalet sitt sjølvstende og at Stortinget skal “informeres om kritikk mot tjenestene som kan aktualisere statsrådens parlamentariske eller konstitusjonelle ansvar, eller som indikerer generelle, omfattende eller strukturelle problemer i tjenestene.”. Mindretalets medlemmar i komiteen, som består av representantar frå Høgre, Frp, Venstre og uavhengig representant og saksordførar Ulf Leirstein ville ikkje vera med på den merknaden kor det står. Dei skriv ikkje at det er andre enn EOS-utvalet som evt. skal komma med graderte opplysningar til Stortinget, men skriv mellom anna i sin merknad at:

«opprettelsen av et stortingsoppnevnt kontrollorgan var en anerkjennelse av at man befinner seg på et område, der verken Stortinget selv eller offentligheten kan gis fullt innsyn.» og

«Disse medlemmer viser til at evalueringsutvalget presiserte at EOS-utvalget har et stort ansvar for å vurdere hvordan utvalgets informasjonsformidling påvirker nasjonale sikkerhetsinteresser. Dersom utvalget er i tvil om graderingen av opplysninger i sine uttalelser eller meldinger, og mener av- eller nedgradering bør skje, skal utvalget forelegge spørsmålet for vedkommende etat eller departement. Evalueringsutvalget slo videre fast at forvaltningens avgjørelse er bindende for utvalget. Disse medlemmer merker seg også at evalueringen viste at forvaltningens rett til å beslutte avgradering av opplysninger ikke har utgjort noe stort hinder i EOS-utvalgets kontrollvirksomhet.»

 Les heile innstillinga her

Det er planlagt at årsmeldinga skal debatterast i Stortinget i neste veke


TI-relevante dommar i menneskerettsdomstolen om UKs bulkinnsamling av data og FRA-lova

Tysdag kom dommane frå storkammeret i menneskerettsdomstolen i Haag som gjaldt dei to sakene Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom og Centrum för rättvisa v. Sweden.

Sverige-dommen – kritikk mot kontrollsystemet

Denne dommen gjeld FRA-lova – Sveriges versjon (som er mindre omfattande enn forslaget om TI i Noreg) om digitalt grenseforsvar.

Med eit fleirtal på 15 mot 2 blir det slått fast at det svenske regimet bryt med EMK artikkel 8 om retten til respekt for «private and family life, the home and correspondence». (Det var dommarane frå Sverige og Danmark som ikkje ville vera med på at FRA-lova brøyt EMK.)

Sjølv om den svenske FRA-lova i hovudsak er i samsvar med menneskerettane blir det peika på tre manglar.

 • Mangelen på ein klar regel om «destroying intercepted material which did not contain personal data»;
 • At det ikkje er noko krav i lov og regelverk at når ein skal senda etterretningsinformasjon til ein utanlandsk partnar skal det personverninteresser til individ bli teke omsyn til.
 • Kontrollsystemet er ikkje godt nok. (Sjølv om i det dommen blir det trekt fram at både Försvarsunderrättelsesdomstolen og etterhandskontrollorganet SIUN utgjer ein fungerande «safeguard» mot misbruk.)

 Svakheitene ved kontrollsystemet som blir trekte fram er

 • Det er vanskeleg for domstolen å vurdera proporsjonaliteten i saken
 • Det at klagarar får så lite/ingen informasjon frå SIUN er ein mangel.
 • Domstolen er kritisk til SIUNs dobbeltrolle som både etterhandskontrollør og som ein del av førehandskontrollen i tillegg ved at «dei trykker på knappen» når innsamling skal skje.

  (I Storbritannia er det same organ, IPCO, som gjer både etterhandskontrollen og endå meir av førehandskontrollen enn SIUN gjer).
 • Samla sett er ikkje det svenske systemet godt nok for å hindra at noko blir gjort tilfeldig og at det blir skjedd misbruk, slår dommarane fast.

Ein av dei 15 dommarane har også skrive eit eige «domstillegg» om Sverige-dommen. Den portugisiske dommaren Pinto de Albuquerque er mellom anna kritisk til at det er regjeringa som utpeikar dei som sit i Försvarsunderrättelsesdomstolen (UnDom), og meiner at det er mogleg å bli gjenoppnemnt styrkar banda deira til styresmaktene. Det same gjeld SIUN.

Han meiner Sverige ikkje har reell sjølvstendig kontroll og skriv mellom anna dette om UnDom

«”It serves one sole purpose: to whitewash the FRA’s choices, whichin reality means,  the Government’s own surveillance policy choices, giving the Swedish people the  deceitful impression that there  is a court in Stockholm taking care of privacy rights.”

Og at det ikkje står betre til hos SIUN, meiner han.

“When asked to investigate whether interception and processing of communications have taken place in accordance with the law, it decides in causa sua, without even  being  under an  obligation  to inform the complainant of   its findings or to provide reasons for its decisions. The  complainant is treated as a    subject,  deprived  of privacy rights, in the hands  of the Kafkian all-mighty State, not as  a person empowered with rights before and against the State”, skriv dommaren som ikkje har nokon andre med seg på desse beskrivelsane.

Han skriv også at i staden for at det skal vera eigne kontrollorgan burde heller det sjølvstendige rettssystemet gjera all kontrollen. (Han skriv ingenting om kontrollsystem med utspring frå parlament.)

Uk-dommen

Denne dommen gjeld Storbritannias regime for bulk-innsamling. Det var meir som dommarane peika på der enn det var i «Sverige-dommen».

Eit samrøystes storkammer slo fast at bulk-innsamlingsregimet og regimet for å få tak i kommunikasjonsdata frå tenestetilbydarar var eit brot på EMK artikkel 8 om retten til privatliv og artikkel 10 om ytringsfridom.

Mellom anna manglande sjølvstendig førehandskontroll av bulk-innsamling og manglande vern for journalistar og kjeldevern var bakgrunnen.

Eit mindretal (5 dommarar) meinte også  at Storbritannia hadde brote EMK på måten dei hadde bede andre lands styresmakter og e-tenester om å få tak i innsamla informasjon. Men eit fleirtal på 12 dommarar meinte at den praksisen ikkje var eit brot på EMK.

Dommarane slo også fast at eit bulk-innsamling-regime i seg sjølv ikkje er eit brot på menneskrettskonvensjonen, gitt alle trugslane statar møter i eit moderne samfunn, men at eit slikt regime er avhengig av eit «ende-til-ende-kontrollsystem».

Det skal seiast at det er 2000-regelverket i UK som menneskerettsdomstolen har basert sin dom på, og det nye britiske regelverket frå 2016 kan gjera at stoda er annleis i dag. Storbritannia har også eit heilt anna og styrka kontrollregime i dag.

Tilrettelagt innhenting har blitt sett på vent i Noreg fram til desse dommane kjem. Forsvarsdepartementet har ville vurdera desse dommane for å sjå om dei må justera på TI-lovgivninga. Derfor må ein venta i spenning og sjå kva Noregs regjering vil gjera med eventuelle implementering av TI som følgje av desse to dommane. (Side 59-60 i Sverige-dommen kan ein også lesa innspel frå Noregs regjering om saka)

Les pressemeldinga og dommen til UK-saka her og Sverige-saka her

Mediesaker:

 (Rett24) Både Sverige og Storbritannia felt i EMDs storkammer for digitale grenseforsvar

(Rett24) Mener etteretningsloven om datalagring må skrinlegges etter EMD-dommene

(SVT) 13 år senare: Svenska staten fälls för brister i FRA-lagen

(Guardian) GCHQ’s mass data interception violated right to privacy, court rules

(Guardian – innlegg) The court ruling against GCHQ is just the latest battle in the fight for privacy

(Noregs institusjon for menneskerettar) EMD med dom i to saker om digital nettovervåkning

(Utdrag frå NIMs referat som ikkje blei dekka av referatet over: “I et tredje votum skriver dommerne Lemmens, Vehabović, Ranzoni og Bošnjak at det bør foreligge tydelige rettssikkerhetsmekanismer som legger begrensninger på når en stat kan motta etterretningsinformasjon fra en annen stat. Disse dommerne mener at det må kreves forhåndsgodkjenning av en uavhengig part før en henvendelse om etterretningsinformasjon kan sendes til en annen stat.”)


Republikanarane stoppar kommisjon som skulle granska åtaket på Kongressen i januar

(Washington Post) GOP senators block Jan. 6 Commission, likely ending bid for independent probe of Capitol riot


Pris til dansk kontrollorgan

Det danske Tilysnet med Efterretningstjenesterne «og en eller fleire whistleblower(e) vant Hædersprisen til Libre-prisen – den digitale frihedspris.


Årsmelding for 2020 får Finlands etterretningsombodsmann

Her kan du mellom anna lesa om:

 • Etableringa av kontrollorganet som starta opp i 2019 og at det førebels er tre tilsette
 • Korleis han samarbeidar med andre organ i Finland, til dømes det finske datatilsynet
 • Kva rolle han har når Helsingfors tingsrätt vurderer «overvakingskrav» frå e-tenestene.
 • E-tenestene har ikkje fått kritikk i 2020 av det finske kontrollorganet.
 • Om forholdet mellom etterretning og kriminalitetsbekjemping i Finland og tilknytta «brannveggbestemmelsar» som avgjer når ein e-teneste skal gå til politiet med informasjon om straffbare handlingar.
 • Korleis det finske etterretningssystemet er sett opp og om etterretning og metodar generelt

Les heile årsmeldinga (på svensk) her.


Rapport frå svenske kontrollkolleger i SIN med kritikk

Les rapporten Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid riksenheten för säkerhetsmål


Lukasjenkos flykapring og kidnapping av journalist

(VG) Fly med opposisjonell journalist tvunget til å lande i Hviterussland: − Sjokkerende, sier Søreide

(NRK) Ryanair-fly tvunget ned: Hevder KGB-agenter sa det var bombe om bord

(Reuters) NATO chief accuses Belarus of hijacking plane, calls for blogger’s release

(EU Observer) EU locks out Belarus from international aviation

(NTB) FN krever at Protasevitsj settes fri

(Reuters) EU leaders agree to pile more sanctions on Belarus over Ryanair incident

 (CNN) ‘All Belarusians are hostages to Lukashenko’s regime,’ say citizens now cut off from Europe

(VG) Lukasjenko sier det er en blank løgn at jagerfly tvang Ryanair-flyet til å lande og sier landet «handlet lovlig for å beskytte folket vårt». Flyet måtte lande etter en påstått bombetrussel, som viste seg å ikke være reell.

(Moscow Times) The Kremlin said it saw no reason not to trust his statements

(BBC) The president of Belarus has said his critics are “strangling” his country and waging “hybrid warfare”.

(Aftonbladet) Experten: Därför kan Ryssland ligga bakom gripandet

(Reuters) Bomb threat cited by Belarus was sent after plane was diverted – Swiss email provider

(The Atlantic) The Ryanair Hijacking Pierced the Delusion of Flight

(BBC) Russia has denied entry to two European airlines because they planned to avoid flying over Belarus to get to Moscow.

(LRT – Litauens svar på NRK) Lithuania expels two Belarusian ‘intelligence officers’W


Om tryggingsklarering

(VG) Guri Rusten var ambassadør i Sarajevo. Så møtte hun Vladimir – og mistet jobben

Justis- og beredskapsministeren har svart på eit skriftleg spørsmål om tryggingsklarering frå Frp-representanten Morten Ørsal Johansen. Les svaret her der det mellom anna kjem fram at i 2020 blei det behandla 30523 førespurnader om tryggingsklarering og det var 744 negative avgjerder (2,44 prosent).


 Om Noregs forsvarssamarbeid med USA og NATO

(VG) Norsk fregatt skal patruljere med amerikansk hangarskip

(VG) Foran NATO-toppmøtet i Brussel om to uker, sier statsminister Erna Solberg (H) at forsvarsalliansen ikke kan være «alle mulige steder». Hun advarer også mot at NATO er i ferd med å gape over for mye i alliansens 2030-strategi.


Hacking av helsevesen

(Reuters) New Zealand health systems hackers release patient details to the media

(The Irish Times) Cyberattack: HSE faces final bill of at least €100m. Appointments for about 7,000 patients a day being cancelled due to hack on IT systems.

(The Times) Hackers vow to expose sensitive patient files (Irland)

(TV2) – Vi har sett en økning i antall løsepengevirus mot alle sektorer, også mot helsesektoren, sier Nasjonal sikkerhetsmyndighet til TV 2.


Om trugslar og hets mot Mdg-topp

(NRK) Politiet etterforsker ytringer mot Lan Marie Berg


EOS-relaterte koronanyheiter

(Washington Post) Biden asks intelligence community to redouble efforts to determine definitive origin of the coronavirus

(Wall Street Journal) Intelligence on Sick Staff at Wuhan Lab Fuels Debate on Covid-19 Origin

(Reuters) Chinese embassy in U.S. says politicising COVID-19 origins hampers investigations

(CNN – analyse) The Covid-19 origin story has massive political consequences

(VG) Kina-USA-forholdet: − Man har allerede havnet i en kald krig

(Washington Post) Influencers say they were offered money to discredit the Pfizer vaccine. In France, some suspect Russia is behind it.

(Svenska Dagbladet) Folkhälsomyndigheten har anmält att man utsatts för försök till intrång i databasen som används för att lagra anmälningar om smittsamma sjukdomar, däribland covid-19.


Om innskrenkinga av Sivilombodets innsynsrett

(Klassekampen) Etter en snuoperasjon fra regjeringspartiene og Frp, mister sivilombud Hanne Harlem muligheten til å få innsyn i regjeringsnotater og tilknyttede dokumenter.


Putin og Biden skal møtast i Sveits i juni

(ABC News – USA) Biden to meet Putin in Geneva, White House says, with goal of restoring ‘stability’

(South China Morning Post) China and Russia once again pledge to strengthen ties as White House announces first Putin-Biden summit


Portrett av NSMs nye direktør Sofie Nystrøm

(Forsvarets Forum) Den nye sjefen for Nasjonal sikkerhetsmyndighet vet at hun blir fulgt med på, og at veien mot lederstillingene hadde vært enklere om hun var mann.


Halvårleg rapport frå generalinspektøren for Defense Intelligence Agency i USA

Les heile rapporten her.


Ny jobb for Haga Lunde

(Forsvarets Forum) Tidligere etterretningssjef til Norges Rederiforbund


Bellingcat igjen med imponerande OSINT-journalistikk

(Bellingcat) US Soldiers Expose Nuclear Weapons Secrets Via Flashcard Apps Andre saker:

(Dagens Nyheter) Flera diktaturer använder teknik utvecklad i Sverige för att censurera internet. Utrustningen har sålts till bland annat Egypten, Belarus och Uzbekistan.

(Digi) Hackere er i ferd med å utnytte fire sårbarheter i Android-telefoner

(Forsvarets Forum) Til sammen har 921 norske soldater blitt såret i Afghanistan, men Forsvaret har ikke kvalitetssikrete tall på hvor mange av dem som ble såret i stridshandlinger.

(NTB) FNs menneskerettighetsråd har vedtatt å åpne en større internasjonal gransking av blant annet «systematiske» overgrep i de palestinske områdene og Israel.

(BBC) Open Skies Treaty: US tells Russia it will not rejoin key arms control deal

(New Scientist) Quantum internet: The race is on to build an unhackable online world

(Independent) Police chief ‘deeply sorry’ for ‘unacceptable’ failures over Fishmongers’ Hall terror attack. Usman Khan was being monitored by MI5 and counter-terror police when he launched deadly knife rampage.

(Aftenposten) EU advarer nå mot en «totalitær trussel» fra Kina. Det er et stort nederlag for Angela Merkel – og kanskje for Erna Solberg.


(VG – kommentar av Hanne Skartveit) Erna Solberg og hennes folk legger seg langflate for Kina. Igjen. Forhandlingene om en frihandelsavtale med Kina kan bli et nytt eksempel på at penger vinner over moral.

(BBC) AI emotion-detection software tested on Uyghurs

(MIT Tech Review) Chinese hackers posing as the UN Human Rights Council are attacking Uyghurs


(VG) Afghanistan-exit fremskyndes

(The Local – Frankrike) Three police officers injured in attack by ‘radicalised’ man in north west France

(The New York Times) Russia Appears to Carry Out Hack Through System Used by U.S. Aid Agency

(Dagbladet – innlegg av Hårek Elvenes (H) ) Enkelte norske forskere stiller velvillig opp i propagandakanalen Russia Today. Dette bidrar til å legitimere undertrykkende regime som likner en politistat.

(New Yorker) How Hacking Became a Professional Service in Russia

(Guardian) Far-right attack inevitable, warns informant who identified London nail bomber

(Dagens Nyheter) En omfattande militär svensk operation har varit totalt mörklagd i 63 år – til nu. Den genomfördes 1958 av åtta stridsflygare som i fem dagar gjorde över 30 spaningsräder in över Sovjetimperiot mot militära mål.


(Al Jazeera) Armenia says soldier killed in border shoot-out with Azeri forces

(Al Jazeera) Azerbaijan captures six Armenian soldiers as border tensions rise


(VG) Presidenten pågrepet av militæret i Mali: − Må løslates umiddelbart

(Danmarks Radio) Kan man bortføre præsidenten? Fem spørgsmål og svar om situationen i Mali

(France 24) Mali’s transitional president, prime minister released after military detention


(Intelligence Online) Parliamentary intelligence committee to get slightly more power in new bill

(Forsvarets Forum – innlegg av NUPI-forskar) Regjeringen går lenger i å avskrekke Russland enn den norske befolkningen ønsker

(The New Yorker) Are U.S. Officials Under Silent Attack?

(Digi) Akva group nekter å svare om løsepenger – Må ikke være spåmann for å se at de har betalt en formue i løsepenger, mener kommentator.

(Digi) – Legg inn russisk språk på PC-en din, så kan du unngå mye skadevare

(Digi) Norske selskaper og virksomheter må så raskt som mulig begynne med innføring av ny sertifikatstandard.

(Foreign Policy – essay) If the United States stops protecting its closest allies, it won’t be a catastrophe. It’ll be exactly what they needed.

(NTB) Australias ambassadør til Kina får ikke overvære rettssaken mot en australsk-kinesisk akademiker, som er tiltalt for spionasje i Kina.

(Washington Post) How UFO sightings went from joke to national security worry in Washington

(NBC News) SolarWinds hackers are at it again, targeting 150 organizations, Microsoft warns

(Politico) Your boss is watching: How AI-powered surveillance rules the workplace


Nyheiter frå Stortinget

Stortinget, med røystene frå opposisjonen, vedtok denne veka sterk kritikk mot regjeringa som følge av Bergen Engines-saka.

Mediesak:

(NTB) Ny kritikk mot regjeringen i Bergen Engines-saken: – På grensen til hva en statsråd kan tillate seg


Vekas podkasttips

(NSM podkast)  Hack and Leak


Vekas nettmøtetips

(Teknologirådet) Offentlige nettsteder deler data om brukerne sine med internasjonale teknogiganter. – Hvorfor er det alvorlig, og hva bør gjøres?


Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no

Les tidlegare medieoppsummeringar her