Medieoppsummering veke 21 2023

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.noEOS-utvalets sekretariat skal tilsetja tre juristar

Les meir om stillingane her – https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/244882/tre-jurister-til-kontroll-av-de-hemmelige-tjenestene


Oversikt over andre lands kontrollorgan på engelsk
Les kortrapporten «Brief overview of intelligence and security oversight bodies in certain countries” her – https://eos-utvalget.no/wp-content/uploads/2023/05/Overview-of-different-countries-oversight-bodies-v.-1.01.pdf


Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om EOS-utvalets årsmelding for 2022

Les innstillinga – https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2022-2023/inns-202223-456s/

Nokre ting å merka seg frå innstillinga –

 • Jf. Utvalets tekst om Russlands militære åtak på Ukraina i fjor og korleis det har endra den tryggingspolitiske situasjonen, at det har prega EOS-tenestene i 2022 og at utvalet er seg bevisst plikta til å innrette kontrollen slik at den er til minst mogeleg ulempe for den fortløpande verksemda i tenestene.
  * «Komiteen legg vekt på at det er viktig å halde fram det gode samarbeidet og balansen mellom tenestenes arbeid og EOS-utvalets kontroll i tida som kjem.»
 • «Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Venstre legger til grunn at EOS-tjenestene kommer til å få en økt betydning i samfunnet i lys av den internasjonale sikkerhetssituasjonen. Eksempelvis skriver Forsvarskommisjonen av 2021 at  «forebyggende sikkerhet, etterretning og situasjonsforståelse blir viktigere». Samtidig er det og kan bli vedtatt endringer i blant annet politiloven, politiregisterloven og etterretningstjenesteloven, som gir tjenestene utvidet mandat og virkeområde. I en slik situasjon er disse medlemmer av den oppfatning at betydningen og viktigheten av kontroll med etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjenestene øker tilsvarende mye.
 • «Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Venstre merker seg at kritikk og forslag til tiltak ikke alltid følges opp. I noen tilfeller synes det som om den kritiserte virksomheten eller overordnet myndighet (departement) ikke nødvendigvis er enig i kritikken eller de foreslåtte tiltakene, og derfor ikke følger opp. Disse medlemmer mener det er uheldig hvis forslag til tiltak blir hengende i løse luften. Det kan være grunn til å vurdere en lignende ordning som for eksempel Riksrevisjonen har, hvor det gjennomføres etterkontroll noen år etter første rapport.»
 • «Komiteens medlem fra Fremskrittspartiet viser til at det i rapporten fra EOS-utvalget fremkommer at i noen spørsmål om lovfortolkninger, er tjenesten uenig med utvalgets fortolkning. I slike saker forutsetter dette medlem at departementet sørger for en avklaring av hvilken fortolkning som er den korrekte som både tjenesten og utvalget kan legge til grunn. Dersom utvalget er uenig i den avgjørende fortolkning, bes utvalget orientere Stortinget om dette.»
 • «Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Venstre, viser til at E-tjenesten etter etterretningstjenesteloven er pålagt å loggføre søk i rådata i bulk som tar utgangspunkt i et søkebegrep tilknyttet en person i Norge. Hensikten med loggen er å forhindre misbruk og legge til rette for effektiv kontroll. Flertallet viser til at EOS-utvalget ba E-tjenesten framlegge en oversikt over de siste slike søk, men at E-tjenesten ikke var i stand til dette på grunn av manglende funksjonalitet i deres systemer. EOS-utvalget uttaler:    «Den store informasjonsmengden i loggen, samt utfordringene med å navigere i den, fører til at utvalget ikke kan føre en effektiv kontroll. At tjenesten ikke kunne presentere en oversikt over de siste søkene som er gjort i en kategori som krever særlig begrunnelse, viser at lovens krav om logging for kontrollformål ikke er oppfylt.» Flertallet deler EOS-utvalgets konklusjon.
  «Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Venstre forventer at E-tjenesten utvikler sine systemer slik at det blir mulig for EOS-utvalget å kontrollere tjenestens søk i rådata i bulk i tråd med utvalgets mandat.»
 • «Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Venstre viser til at PST ikke ba kilden avslutte undersøkelsene da tjenesten mottok opplysninger som den måtte forstå at kunne være taushetsbelagte. Disse medlemmer ser svært alvorlig på at EOS-utvalget uttaler at når PST ber en kilde om opplysninger i stedet for å be om utleveringspålegg fra retten, framstår det som en omgåelse av lovverket. Disse medlemmer vil understreke at politiloven og straffeprosessloven setter strenge vilkår for PSTs bruk av tvangsmidler i forebyggende øyemed, herunder pålegg om å utlevere opplysninger. Disse vilkårene er til for å ivareta innbyggernes rettssikkerhet. Disse medlemmer forventer at justis- og beredskapsministeren sørger for at PST ikke omgår de rettslige rammene for tjenestens metodebruk.»
 • «Komiteens medlem fra Fremskrittspartiet merker seg at utvalget kritiserer PSTs bruk av droner for å samle inn informasjon. Dette medlem mener at dagens regelverk, som sier at PST kan bruke «fastmontert» kamera, men ikke mobile kameraer, er utdatert. Hva slags utstyr som brukes burde være mindre viktig enn hvordan det brukes. Kjernen i en bestemmelse om hvordan man samler inn informasjon bør være hvilken informasjon man samler, og hvordan man avgrenser hvilken informasjon som man ikke skal samle. Regelverk for bruk av for eksempel kamera burde ikke avgrenses av hva slags kamera som brukes, hvordan kamera er plassert eller styres, eller andre egenskaper ved kamera. Regelverket burde fokusere på hva utstyret (f.eks kameraet) registrerer.»
 • «Komiteen viser til at i Innst. 432 S (2021–2022) delte komiteen EOS-utvalets bekymring om at sakshandsamingstida i klareringssaker hos NSM på nesten alle område har gått opp i 2021 samanlikna med 2020. Komiteen føresette i innstillinga at NSM tok grep for å redusera sakshandsamingstida, men sakshandsamingstida både i klareringssaker og i klagesaker i andreinstansen har gått opp frå 2021 til 2022. Komiteen støttar utvalets vurdering av at det er ei urovekkjande utvikling. Komiteen viser til statsråd Mehls skriftlege svar til representanten Bjørke den 28. april 2023 om at som ei følge av utviklinga i restansar har departementet gjeve NSM eit eige oppdrag om å iverksette naudsynte prosessar for å få restansane på klagesaker ned og at sakshandsamingstida for klagehandsaminga bør være mellom 90 og 120 dagar, og at denne tilstanden skal være oppnådd i løpet av sommaren 2023.»
 • «Komiteens medlem fra Fremskrittspartiet merker seg at det i en årrekke har vært lang saksbehandlingstid i klareringssaker, og i noen tilfeller veldig lang saksbehandlingstid på klager i klareringssaker. Det har fra EOS-utvalgets side blitt rettet kritikk mot at klarering tar for lang tid. Det synes ikke å ha blitt gjort tilstrekkelig for å få ned behandlingstiden. Dette medlem mener at det med fordel kan vurderes om klareringssaker bør inndeles i ulike prioriteringsnivåer. Det er tross alt forskjell på personell som ikke kan utføre sine oppgaver uten klarering og som det er behov for, og annet personell som kanskje skal utføre oppgaver som trenger klarering. På den måten kan klarering gjennomføres raskt for de som det er størst behov for.»
 • Det er tre mindretallsforslag i innstillinga:
  • Å be regjeringen foreslå en ordning for oppfølging av tiltak/uttalelser fra utvalget (Frp, SV, R og V)
  • Å be regjeringen vurdere mer hensiktsmessig og moderne lovverk for innsamling (Frp)
  • Å be regjeringen innføre en prioriteringsordning for klareringssaker (Frp)

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i etterretningstjenesteloven (domstolskontroll i saker om kildevern og ved speiling av kommunikasjonsstrømmer mv.)

Les innstillinga – https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2022-2023/inns-202223-402l/

Nokre ting å merka seg

 • Ap, H, Sp, Frp og KRF utgjer eit fleirtal som støttar proposisjonen frå regjeringa, mens Raudt, SV og Venstre utgjer eit mindretal i komiteen
 • Mindretalet har kome med to forslag:
  • Forslag 1
   • Stortinget ber regjeringa kome tilbake med eit forslag om endring av Etterretningstenestelova som betre tar i vare prinsippa i menneskerettane.
  • Forslag 2
   • § 5-2 nytt andre og tredje ledd skal lyde:
    «Innhenting og bruk mot journalister som er omfattet av § 9-6 første ledd eller målrettet innhenting der det er stor sannsynlighet for at innhentingen vil frembringe kildeidentifiserende opplysninger som er omfattet av § 9-6 første ledd, kan bare iverksettes dersom det er strengt nødvendig at de hensyn som begrunner kildevernet, viker for nasjonale sikkerhetsinteresser.
    Tillatelse til å iverksette innhenting og bruk etter andre ledd gis av retten ved kjennelse etter reglene i kapittel 8.»
 • Ting å merka seg frå merknadane
  • «Medlemene i komiteen frå Sosialistisk Venstreparti, Raudt og Venstre (…) vil i denne samanhengen understreke, som både Tekna og NRK peikar på i høyringssvara sine, at det føreliggande lovforslaget gir dårlegare vern av Noregs menneskerettslege forpliktingar og kjeldevernet enn det lovutkastet i høyringsnotatet frå 2022 gjorde. Vidare kan ordlyden og fråsegner i proposisjonen tolkast slik at vekta til internasjonale domstolars avgjersler når det gjeld menneskerettar vert svekka, som Oslo Tingrett gjer grundig greie for i sitt høyringsinnspel. Datatilsynet peikar også på i sitt høyringssvar at Etterretningstenesta vil ha auka høve til å drive etterretningsfagleg analyse i sjølve kommunikasjonsstraumane, noko som holar ut domstolskontrollen.»
  • Svar på det frå fleirtalet i komiteen:

[Det er ikke riktig] «at Etterretningstjenesten kan drive etterretningsfaglig analyse i kommunikasjonsstrømmene som speiles. Slike analyser kan kun gjøres i data som fremkommer etter søk eller innhenting som domstolen har tillatt (det vil si søk i lagrede metadata etter § 7-8 og innhenting og lagring av innholdsdata § 7-9).»

 • Raudt, SV og Venstre er framleis skeptisk i det heile til å innføra metoden tilrettelagt innhenting.
 • KrF vil ikkje vera med på resten av fleirtalet sin merknad om at «det ikke er grunnlag for å si at tilrettelagt innhenting vil medføre en generell nedkjølende og samfunnsskadelig effekt i samfunnet. Dette flertallet viser i den forbindelse til at de heller ikke er kjent med at noe slikt har forekommet i land som har hatt tilsvarende etterretningssystemer som tilrettelagt innhenting i en årrekke.»
 • Ein diskusjon om hastekompetanse og bruk i saker om kjeldevern som kan vera interessant å lesa.

Mediesak:

(Bergens Tidende) Stortinget sier ja. Dermed får E-tjenesten snart overvåke og lagre nesten all datatrafikk i Norge. – https://www.bt.no/politikk/i/76LRgB/naa-kan-e-tjenesten-starte-overvaaking


Årsmelding frå sveitisisk kontrollorgan

Frå kontrollorganet AB-ND som kontroller sveitsisk e-teneste både med tanke på lovlegheit og effektivetet kan du lesa om mellom anna:

 • Kontroll med korleis den føderale e-tenesta (FIS) jobbar for å avdekka trugslar tidleg.
 • Kontroll med korleis FIS’ «Information management»-avdelinga jobbar.
 • Om ulik form for klareringsprosedyre for tilsette hos dei ulike tenestene.
 • Kontrollen med FIS sine førespurnader til ekomtilbydarar for å få tilgang på metadata.
 • Spørsmålstillingar som kontrollorganet har stila til dei ulike tenestene
 • Samarbeidet med «Independent Control Authority for Radio and Cable Communications Intelligence (ICA)”

Les heile årsmeldinga for 2022 på engelsk frå AB-ND her – https://ab-nd-taetigkeitsbericht.ch/en/


Interessant frå svensk kontrollorgan som er relevant opp mot debatten om TI i Noreg

(Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden) Säkerhetspolisens tillgång till uppgifter från Försvarets radioanstalt i den brottsutredande verksamheten – https://www.sakint.se/wp-content/uploads/2023/05/Dnr-82-2021-Uttalande-Sakerhetspolisens-tillgang-till-uppgifter-fran-FRA.pdf


Om forhåndskontrollen med EOS-tenestene

(Digi) «Strengt hemmelig» rom er bygget i Oslo tinghus – https://www.digi.no/artikler/strengt-hemmelig-rom-er-bygget-i-oslo-tinghus/531115?key=ZYDfmFZb


Om ulovfesta metodar

(Rett 24) Stortingsflertallet sier nei til forslag om å lovregulere spaning og infiltrasjon – https://rett24.no/articles/stortingsflertallet-sier-nei-til-forslag-om-a-lovregulere-spaning-og-infiltrasjon

Les innstillinga frå Justiskomiteen her – https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=93336 og debatten og voteringsoversikta her – https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=93336


Om russisk etterretning

(VG) Russisk agent oppsøkte norsk firma: Ville ha utstyr til å finne sjøkabler – https://www.vg.no/nyheter/i/WR39rd/russisk-agent-oppsoekte-norsk-firma-ville-ha-utstyr-til-aa-finne-sjoekabler


PSTs trugselvurdering om Pride-arrangement i 2023

(PST.no) I år arrangeres det flere hundre ulike Pride-arrangementer i hele Norge. Politiets sikkerhetstjeneste har skrevet en trusselvurdering for disse arrangementene, i den hensikt i å bistå både politi og arrangører av Pride-arrangementer. – https://www.pst.no/alle-artikler/Rapporter/trusselvurdering-pride-arrangementer-i-2023/


Rapport frå Stiftung neue Verantwortung med ønske om kontrollreform i Tyskland

Les rapporten– «Mehr Rechtskontrolle wagen.  Warum das Mandat des Unabhängigen Kontrollrats erweitert werden sollte» – https://www.stiftung-nv.de/sites/default/files/snv_impuls_mehr_rechtskontrolle_wagen.pdf

Forfattarane meiner mandatet til Unabhängiges Kontrolrat bør bli utvida og at det bør bli hovudkontrollorganet for tyske e-tenester. Det nye ressurssterke kontrollorganet kontrollerer i dag berre tysk utanlands e-teneste si overvaking av utlendingar i utlandet.


Om kontroll og Canada

(The Canadian Press) A culture within Canada’s cyberspy service of “resisting and impeding” independent review has frustrated efforts to ensure it is obeying the law, say newly released documents from the federal intelligence watchdog. The unusually candid National Security and Intelligence Review Agency records from 2021 are the latest evidence of the watchdog’s irritation at trying to scrutinize the operations of the Communications Security Establishment. – https://www.cp24.com/news/systemic-difficulties-hampered-review-of-canada-s-cyberspy-service-watchdog-1.6397178


Nederlands kontrollorgan offentleg undersøking som skal i gang

(CTIVD) Aankondiging onderzoeken naar de inzet van agenten – https://www.ctivd.nl/actueel/nieuws/2023/05/24/index

Kontrollorganet CTIVD skriv på nettsida at dei skal undersøka mellom anna e-tenestene sin bruk av virtuelle agentar og bruken av journalistar som agentar.


Om E-tenesta og openheit

(Forsvarets Forum) – Vi har begynt å bli mer åpne, men jeg ønsker å gjøre det gradvis for å være sikker, sier sjefen for E-tjenesten Nils Andreas Stensønes. – https://forsvaretsforum.no/etterretningstjenesten-russland-ukraina/e-tjenesten-ingen-planer-om-ukentlige-eller-daglige-rapporter/323023


Om 25.juni-terroren i fjor og relevante problemstillingar

(NTB) Rapporten til utvalget som har sett på samhandlingen mellom politiet, PST og helsevesenet i forkant av masseskytingen 25. juni i fjor, presenteres 8. juni. – https://www.politiforum.no/evalueringsrapport-etter-oslo-terroren-klar-i-juni/240868

(VG) Meldingene som kan felle Bhatti – https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/3EzGGX/meldingene-som-kan-felle-bhatti

(VG) Etterretningstjenestens samtaler, med det norsk politi mener er Arfan Bhatti, hylles av den svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp. – https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/9znOKl/forsker-om-terrorchatten-e-tjenesten-har-nok-en-enormt-sterk-mistanke-om-at-det-er-arfan-bhatti

(Aftenposten – kommentar) Når Forsvaret kler seg ut som IS – https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/76QMP3/naar-forsvaret-kler-seg-ut-som-is

(NRK) Sporene politiet mener Bhatti kobles til terroren med – https://www.nrk.no/norge/politiet-mener-arfan-bhatti-kan-kobles-til-prideskytingen_-dette-er-sporene-1.16414985

(Aftenposten) Arfan Bhatti fengslet til 30. mai – https://www.aftenposten.no/norge/i/mBKed4/nyhetsstudio-siste-nytt?pinnedEntry=77207

Spørretimespørsmål frå Sveinung Steinsland (H) om mandatet og samansetninga av evalueringsutvalet er breie nok til å «belyse samspillet mellom PST og E-tjenesten i forkant av terrorangrepet» – https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=94347

Spørsmål frå Stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund (Raudt) om «Vil statsråden ta initiativ til en ekstern gransking av E-tjenestens rolle, kommunikasjon og informasjonsgrunnlag i forkant av terrorhendelsen i Oslo 25. juni 2022?» Statsråd Bjørn Arid Gram har svart –  https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=94313


Om Russlands invasjon av Ukraina og relevante problemstillingar

(BBC) Russia-Ukraine war live: two people dead and 30 injured in Russian attack on Dnipro clinic – https://www.bbc.com/news/world-europe-65720853

(DR) I marts blev de to lande enige om, at der kunne placeres atomvåben i Belarus. I dag blev aftalen underskrevet. – https://www.dr.dk/nyheder/udland/rusland-og-belarus-underskriver-aftale-om-atomvaaben

(DR) Mandag blev en russisk region angrebet: ‘Det ligner et forsøg på ukrainsk hybridkrig’ – https://www.dr.dk/nyheder/udland/mandag-blev-en-russisk-region-angrebet-det-ligner-et-forsoeg-paa-ukrainsk-hybridkrig

(NRK) PST etterforsker flere norske selskaper for sanksjonsbrudd – https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/pst-etterforsker-flere-norske-selskaper-for-sanksjonsbrudd-1.16408226

(Aftenposten – kronikk) Sanksjonene mot Russland virker ikke, hevder pessimister. Oppsiktsvekkende norsk dataanalyse viser hvorfor. – https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/O8qVPE/europa-undergraver-egne-sanksjoner

(DR) Mindst 152 personer i Danmark, Norge, Sverige og Finland spreder systematisk og i stort omfang historier, som ifølge eksperter er falske. De er med til at fremme Kremls dagsordener, vurderer eksperter. – https://www.dr.dk/nyheder/indland/moerklagt/stort-netvaerk-i-norden-spreder-disinformation-rusland-koerer-propaganda

(Expressen) Misstänkta spåren från sabotaget mot Nord Stream – https://www.expressen.se/nyheter/misstankta-sparen-fran-sabotaget-mot-nord-stream/

(SVT) Fem svenska diplomater måste lämna Ryssland, meddelar ryska utrikesdepartementet. Beskedet kommer en månad efter att Sverige utvisat fem ryska diplomater. – https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ryssland-utvisar-fem-svenska-diplomater


Noreg er nemnt i sak om mogleg fangeutveksling mellom USA og Russland

(CNN) Biden administration hunts for high-value Russians for potential prisoner swap – https://edition.cnn.com/2023/05/11/politics/prisoner-swap-russian-spies-biden-administration/index.html


Om revidering av tryggingslova

(NRK) Skarp kritikk mot «bleik» og «utvatna» tryggingslov – https://www.nrk.no/vestland/ny-tryggingslov-kritisert-for-ikkje-a-vere-streng-nok-1.16417657

Les innstillinga frå justiskomiteen her – https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2022-2023/inns-202223-408l/


Om forsvar av Noreg og hangarskipet i Oslofjorden

(Aftenposten) For å beskytte landet vårt har vi lenge vært helt avhengig av allierte. Nå må Norge også klare å stå i en krig alene over lengre tid, mener forsvarssjef Eirik Kristoffersen. – https://www.aftenposten.no/norge/i/LlLWJP/dette-er-forsvarssjefens-plan

(NRK) Verdens største krigsskip skal til Vesterålen for å øve med norske jagerfly, etter det NRK erfarer. Hangarskipet skal etter planen forlate Oslo mandag. – https://www.nrk.no/nordland/her-skal-det-amerikanske-hangarskipet-ove-med-norske-jagerfly-1.16422813


Om klarering

(Teknisk Ukeblad) Erfaren FFI-forsker mistet sikkerhetsklarering. Tapte rettssak mot staten – – Saken blir anket, forteller FFI-forskerens advokat – https://www.tu.no/artikler/erfaren-ffi-forsker-mistet-sikkerhetsklarering-tapte-rettssak-mot-staten/531327?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2023-05-23&key=4B1ILsDz


Krypteringskrigen

(Wired) Leaked Government Document Shows Spain Wants to Ban End-to-End Encryption – https://www.wired.com/story/europe-break-encryption-leaked-document-csa-law/


Interessant jobb-annonse frå E-tenesta

Vil du finne og utnytte sårbarheter på mobiltelefoner? – https://stilling.forsvaretsforum.no/e-tjenesten-etterretning-etterretningstjenesten/vil-du-finne-og-utnytte-sarbarheter-pa-mobiltelefoner/326659


Nyheiter frå Stortinget

Representantforslag fra stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet om å beskytte norske akademiske institusjoner mot utenlandsk etterretning. Forslaget fikk ikke støtte fra et flertall i Stortinget. – https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=92907&dnid=1

Tor Andre Johnsen (Frp) har spurt justis- og beredskapsminister Emilie Mehl om droner og bruk i både forebyggande saker og i etterforsking. Statsråden svarar mellom anna

«Som følge av EOS-utvalgets kritikk av PSTs bruk av droner, har Justis- og beredskapsdepartementet igangsatt et arbeid med å vurdere om og i så fall hvilke regelverksendringer som eventuelt bør gjøres. Vurderingene knyttet til hvordan regelverket bør utvikles for å legge til rette for hensiktsmessig bruk av nyere teknologi som muliggjør mobilt opptak av lyd og/eller bilde, for eksempel ved bruk av droner, til ulike formål skjer i dialog med Riksadvokaten, Politidirektoratet og PST. Departementet vil legge frem forslag til endringer i regelverket dersom dette viser seg nødvendig.» – https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=94294

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram vil overfor representant Moxnes (Raudt) ikkje stadfesta eller avkrefta om han er kjent med det som er påstått i Bård Wormdals bok «Spionkrigen» – at E-tenestas agentar har utgitt seg for å vera bistandsarbeidarar. Bakgrunnen er at «Etterretningstjenestens metoder, kapasiteter, operasjoner og personell er gradert informasjon»  – https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=94216

Statsråden har også svart representant Fiskaa (SV) om regjeringa vil bidra til offentlegheit om etterretningsavtalane mellom Noreg og USA. Han svarar:

«Noreg er avhengig av internasjonalt samarbeid på etterretningsområdet. Offentlegheit kring eit konkret samarbeid kan skade tillitsforholdet ovanfor den gjeldande samarbeidspart. Det kan også medføre skade på meir generelt grunnlag hos andre partnarar dersom det fører til tvil om Noregs evne til å skjerme sensitive forhold. Dette vil igjen kunne medføre at norske styresmakter får mindre informasjon om forhold som er av betydning for nasjonale tryggleiksinteresser. Kva for nokre internasjonale partnerar Noreg har på etterretningsområdet og innafor kva områdar samarbeida skjer, er derfor høgt gradert informasjon etter reglane i tryggingslova om skjerming av informasjon. Det gjeld også dei avtalar som regulerer samarbeidet, uavhengig av når samarbeidet blei inngått. EOS-utvalet, som kontrollerer Etterretningstenesta, har full tilgang til dei aktuelle avtalane.»

Mediesak:

(NTB) Norges etterretningsavtaler med USA forblir hemmelige – https://www.tv2.no/direkte/jpybz/siste-nytt/6463a953ec7df574dec12a26/norges-etterretningsavtaler-med-usa-forblir-hemmeligeAndre saker:

(NRK) PST har siktet mann for trusler. En vestfoldmann i 30-årene ble onsdag ettermiddag varetektsfengslet i tre uker siktet for trusler mot Stortinget. – https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/mann-siktet-for-trusler-av-pst-1.16420088

(Säkerhetspolisen – pressemelding) Livstids fängelse för grovt spioneri – https://sakerhetspolisen.se/ovriga-sidor/nyheter/nyheter/2023-05-25-livstids-fangelse-for-grovt-spioneri.html

(Digi) Kripos mener å ha oppklart «Norges største datakrim-sak» – https://www.digi.no/artikler/kripos-mener-a-ha-oppklart-norges-storste-datakrim-sak/531546?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2023-05-26

(DN) Justisministeren er tilbake på Tiktok – https://www.dn.no/jus/tiktok/emilie-enger-mehl/justis-og-beredskapsdepartementet/justisministeren-er-tilbake-pa-tiktok/2-1-1455444

(NTB) Politiet får utvidet tillatelse til å hente passasjerinfo under Nato-møtet -https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/0Q0bl0/politiet-faar-utvidet-tillatelse-til-aa-hente-passasjerinfo-under-nato-moetet

(Filter Nyheter) Ble ekskludert for Breivik-sympatier – nå er hun listekandidat for Norgesdemokratene – https://filternyheter.no/ble-ekskludert-for-breivik-sympatier-na-er-hun-listekandidat-for-norgesdemokratene

(Reuters) Ex-Wagner commander who sought asylum in Norway wants to return to Russia – https://www.reuters.com/world/europe/ex-wagner-commander-who-sought-asylum-norway-wants-return-russia-2023-05-17/#:~:text=Andrei%20Medvedev%2C%20who%20has%20previously,return%20to%20his%20home%20country.&text=The%2026%2Dyear%2Dold%20said,wanted%20to%20be%20part%20of

(Rett24) Oslo politidistrikt jaktet på korrupsjon i fengselet, men fant i stedet noe helt annet. Nå skal Høyesterett avgjøre om lydopptakene kan brukes som bevis – https://rett24.no/articles/fengselsbetjent-ble-avlyttet–far-saken-opp-i-hoyesterett          

(Bergens Tidende) Flyselskaper nekter å sende passasjeropplysninger til norsk politi – https://www.bt.no/politikk/i/8J7X2E/flyselskaper-nekter-aa-sende-passasjeropplysninger-til-norsk-politi

(Defense One) Generative AI could make U.S. intelligence better, but only if done with caution, the Defense Intelligence Agency’s director says – https://www.defenseone.com/technology/2023/05/stronger-faster-intelligence-community-possible-ai/386374/

(Faktisk.no) I bare tre prosent av fjorårets behandlede anmeldelser, konkluderte Spesialenheten med at noen burde straffes. – https://www.faktisk.no/artikler/jeppw/de-fleste-anmeldelsene-til-spesialenheten-legges-bort

(Politico) CIA to Russians: Come spy for us – https://www.politico.eu/article/central-intelligence-agency-cia-russia-spy-united-states-us/

(Wired) A government effort to collect people’s internet records is moving beyond its test phase, but many details remain hidden from public view. – https://www.wired.co.uk/article/internet-connection-records-uk-surveillance

(DR) Tophemmelige PET-folk afslørede detaljer om spektakulær undercovermission i fængslet – https://www.dr.dk/nyheder/indland/tophemmelige-pet-folk-afsloerede-detaljer-om-spektakulaer-undercovermission-i

(Reuters) Intelligence services are finding it harder to recruit staff since the pandemic as prospects want to work from home and would rather not part with their personal cell phones, the head of Germany’s foreign intelligence service BND said on Monday. – https://www.reuters.com/world/europe/wanted-spies-no-remote-work-must-leave-cell-phone-home-2023-05-22/

(NZZ – Sveits) Eine Schweizer Firma bietet arabischen Geheimdiensten Spionagesoftware an. Der Bund unterstützt sie – https://www.nzz.ch/technologie/spionagesoftware-schweizer-firma-inthecyber-bietet-arabischen-geheimdiensten-spionagesoftware-an-der-bund-unterstuetzt-sie-ld.1738568?reduced=true

(Defense News) Biden nominates Air Force general to lead NSA, Cyber Command – https://www.defensenews.com/news/your-military/2023/05/23/biden-nominates-air-force-general-to-lead-nsa-cyber-command/

(Svenska Dagbladet) Bröder tros ha planerat attack mot svensk kyrka – https://www.svd.se/a/JQM7Qb/broder-gripna-for-terrorplaner-mot-svensk-kyrka

(Reuters) Chinese hackers spying on US critical infrastructure, Western intelligence says – https://www.reuters.com/technology/microsoft-says-china-backed-hacker-targeted-critical-us-infrastructure-2023-05-24/

(Nextweb – USA) Space Force Will Look At How to Hack Targets From Space – https://www.nextgov.com/cxo-briefing/2023/05/space-force-will-look-how-hack-targets-space/386810/


Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no

Les tidlegare medieoppsummeringar her