Medieoppsummering veke 37 2020

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no


Siste nytt: (TV2) Norsk imam i hemmelig 9/11-etterforskning


KK-utvalet med årsrapport for 2019

Kontrollutvalet for kommunikasjonskontroll (KK-utvalet) har offentleggjort årsrapporten for 2019. KK-utvalet kontrollerer bruken av kommunikasjonskontroll i det ordinære politiet.

Utvalet har hatt eit fokus på den relativt nye metoden dataavlesing. Utvalet skriv at dei så langt ikkje har avdekka misbruk av den metoden. I 2019 blei metoden brukt i 5 saker av politiet.

Utvalet var på «inspeksjon» hos Kripos og Nordland politidistrikt, utan å konkludera med pålegg eller merknader derfrå.

Utvalet viser, som i tidlegare årsrapportar, på for dårlege sletterutinar og feil lovtolking om sletting i politiet. Dei er usamde i politiets rettsforståing om at ikkje-kode rådata som ligg lagra i arkivet blir haldne utanføre dei særskilde slettereglane for KK-materiale. Det blir heller ikkje sletta når ein sak er rettskraftig i domstolen eller lagt vekk av påtalemakta.

KK-utvalet skriv også at dei ser fram til ei klargjering av regelverket som gjeld kravsmål om underretning i PSTs etterforskingssaker. KK-utvalet hadde saman med EOS-utvalet og Justis- og beredskapsdepartementet eit møte om dette i vinter. Førebels er det ikkje kome ei klargjering frå departementet.

To klager kom inn til utvalet. I den eine saka kritiserte utvalet politidistriktet for «uhjemlet å ha oppbevart og brukt nærstående samtaler fra kommunikasjonskontroll».

KK-utvalet fekk 13 kravsmål om underretning om kommunikasjonskontroll i fjor. Grunna reglar om utsett/unnlaten underretning kan ikkje KK-utvalet avkrefta at ein person har vore utsett for kommunikasjonskontroll. Dei kan enten stadfesta at personen har vore utsett for det, eller svara at dei har undersøkt saka og ikkje funne kritikkverdige forhold – noko som tyder at det enten ikkje har vore kommunikasjonskontroll eller at retten har bestemt at det skal vera utsett/unnlaten underretning.

I 2019 blei det gitt kjennelse om unnlaten underretning innanfor utvalets kontrollområde om sju personar.

Statistikken frå rapporten viser at 359 personar fekk kommunikasjonen sin kontrollert av politiet i 2019. Det er høgare enn dei tre siste åra.

I 4 av 137 saker sa tingretten nei til bruk av kommunikasjonskontroll. «Skuggeadvokaten» anka kjennelsen 5 gonger, men fekk ikkje medhald nokon av dei 5 gongene.

Politimestrane har rapport at i 46 prosent av tilfella har kommunikasjonskontrollen gitt konkret informasjon av etterforskingsmessigverdi.

26 personar har vore utsett for romavlytting i 2019.

Les heile rapporten her.


TET med årsmelding for 2019 – om PET og Center for Cybersikkerhed

Tilsynet med Efterretningstjenesterne kom med særs kraftig kritikk av Forsvarets Efterretningstjeneste for nokre vekar sidan, noko som mellom anna førte til at den danske etterretningssjefen er suspendert og alt ligg til rette for ei stor gransking av den danske utanlands-etterretningstenesta.

Det er ikkje ein like stor skandale på gang i Politiets Efterretningstjeneste (PET), men tilsynet gir tenesta ein god del kritikk, mellom anna om:

Hos PET:

 • At PET bruker veldig lang tid på å svara på spørsmål frå tilsynet – i snitt omtrent to månader. Det har ført til dårlegare kontroll.
 • At PET har behandla opplysningar ulovleg om 30 personar berre på grunnlag av lovleg politisk verksemd – deltaking i ein demonstrasjon. PET får også kritikk for ikkje å ha sletta dette tidlegare sidan tilsynet peika på tilsvarande i 2018. (Tilsynet har også laga eit juridisk tolkingsnotat om denne problemstillinga.)
 • PET er for dårlege til å halda slettefristar.
 • At PET hadde ved tre tilfelle gjort «tvangsindgrep» utan kjennelse frå retten.
 • 128 fysiske eller juridiske personar har bedt tilsynet sjekka om PET har behandla opplysningar om dei utan rett. PET hadde behandla opplysningar om 13 av dei ulovleg. (For dei andre tilfella var det enten ikkje behandla opplysningar om dei eller så var det lovleg.)
 • At tenesta ikkje har sikra informasjon som er gradert som «YDERST HEMMELIGT» godt nok.
 • PET har berre gjort ein av seks endringar som tenesta har opplyst til tilsynet at dei ville gjera på bakgrunn av kontrollen. Tilsynet kontrollerer kvart år om det PET seier dei skal gjera på bakgrunn av kontrollen, faktisk er gjort.

I tillegg skriv tilsynet interessant om metodane, inkludert risikoanalyse, som tilsynet brukar i kontrollen av tenestene. Dei tek også stikkprøvar på dei  personlege datamaskinane og e-post-kontoane, eksterne lagringseiningane og fysiske dokumenta til PST-tilsette.

Hos Center for Cybersikkerhed:

 • «at centrets behandling af sensordata (frå tilslutta statlege og private verksemder inforådg.anm) i 67 procent af de udtrukne til-fælde ikke var i overensstemmelse med lovgivningens krav om løbende sletning»
 • Og ved eitt høve var senterets behanding av personopplysningar ulovleg, og senteret gav tilsynet i fyrste omgang også feil opplysningar om behandlinga av desse opplysningane.

I rapporten om Center for Cybersikkerhed er det og interessant å merka seg at av 1162 tryggleikshendingar senteret registrerte i 2019, var det 1 alvorleg cyberåtak, 2 større cyberåtak og 30 moderate.

Les heile årsmeldinga for PET her og for Center for Cybersikkerhed her.

Mediesaker:

(Ritzau) PET kritiseres for ikke at have slettet oplysninger og for tvangsindgreb uden godkendelse.

(Danmarks Radio) PET gemte oplysninger om demonstranter i strid med loven


Etterretningsskandalen i Danmark

(Berlingske) Whistleblower optog FE-kolleger i skjul

(Danmarks Radio) Spionskandale: Medarbejder advarede flere gange ledelsen i Forsvarets Efterretningstjeneste om mulige ulovligheder

(Danmarks Radio) Medarbejdere erklærede støtte til FE-ledelsen i brev til ministeren. Men så sendte man et nyt

(Jyllands-Posten) I 2019 meddelte forsvarsminister Trine Bramsen, at hun ville mødes med Tilsynet med Efterretningstjenesterne for at drøfte tilsynets kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste. Ifølge Jyllands-Postens oplysninger handlede sagen om FE's samarbejde med den amerikanske signalefterretningstjeneste NSA. Nu vil ministeriet slet ikke svare på, om mødet har fundet sted.

(Berlingske) Tre spioner gik i 1976 ind på en bar. Siden har Danmark været en del af et hemmeligt efterretningsnetværk

(Information) FE’s aflytningsballade har rod i 70 år gamle aftaler

(Jyllands-Posten) Spionsagen, som har gjort regeringens ministre tavse og hjemsendt FE-chefer, blev udløst af et tilsyn, som ikke har tiltrukket sig offentlig opmærksomhed. Lige indtil nu.

(Danmarks Radio – TV) Spionage og ulovlig indsamling af data: Forstå skandalen i Forsvarets Efterretningstjeneste

(Altinget – innlegg) Der er behov for en systematisk reform – ikke kun undersøgelser og whistleblowerordninger

(Politiken) Tilsynet med Efterretningstjenesterne skal have flere medarbejdere og større handlefrihed, mener Enhedslisten, der støttes af SF og de radikale.


Halvårsrapport frå NSAs generalinspektør

USAs generalinspektørar utgjer ein slags sjølvstendig internkontroll-funksjon.

I denne ugraderte versjonen av rapporten kan du mellom anna lesa om:

 • Varsling i NSA
 • NSAs bruk av «tagging» tilknytt SIGINT-data.
 • NSAs treige oppfølging av eit avvik som gjeld NSAs målretta overvaking av utlendingar i utlandet.
 • Kva generalinspektøren no har som prosjekt under «intelligence oversight»-paraplyen, mellom anna ein pågåande kontroll av informasjonsutveksling med utanlandske partnarar.

Les heile halvårsrapporten her.


Den nye E-sjefen

(Forsvarets Forum – kommentar av Tormod Heier) – Den nye E-sjefen må se hele bildet

(Forsvarets Forum-  kommentar av Aslak Bonde) Ingen militær sjef er mer avhengig av personlig troverdighet enn E-sjefen

(Forsvarets Forum) Dette forventer de av den nye E-sjefen


Om datainnbrotet mot Stortinget og andre verksemder

(NRK) E-sjefen fryktar påverknad av stortingsvalet

(NSM –pressemelding) I den senere tid har det vært rapportert om datainnbrudd på Stortinget. Sikkerhets- og etterretningstjenestene samarbeider tett om håndteringen, og ser nå lignende mistenkelig aktivitet hos andre. Både private og offentlige virksomheter er berørt.

(NRK beta) Tar i snitt over 200 dager å oppdage et datainnbrudd

(Dagens Næringsliv – innlegg) Dataangrepet: Hva er de ute etter? t sted blant epost, bilder, filer eller nettaktivitet har de fleste av oss noe som er pinlig, kompromitterende eller straffbart, eller noe som kan fremstilles slik.

(Digi) Stortinget om epost-angrepet: – Vil vurdere å dele erfaringer på et senere tidspunkt

(Digi) – Utdaterte IT-råd fra justisminister Monica Mæland. Unike og sterke passord er viktigere enn å bytte ofte, mener passordekspert

(Computerworld) I løpet av de fire siste månedene har hele 30 kommuner blitt rammet av e-postangrep.

(Nettavisen) Petroleumstilsynet hever sikkerhetsnivået etter at denne e-posten lurte en ansatt


Rettssaka mot Waras sambuar

(VG) I ukevis skal Laila Anita Bertheussen forsvare seg mot anklager om flere angrep på demokratiet. Forsvaret mener hun er tiltalt etter feil paragraf.

(Aftenposten) Politimannen som ransaket Waras bolig: Flere av sikkerhetsinstallasjonene i boligen var blitt manipulert

(Aftenposten) Advokat John Christian Elden er ikke nådig mot aktors fremstilling av saken. Han mener saken mot Bertheussen er blitt en prestisjesak.

(Aftenposten) Bertheussen til Tybring-Gjedde: «Har du noen som kan lekke saken til pressen?»

(NTB) Tybring-Gjedde avviser lekkasjer i Bertheussen-saken

(VG) Under alter egoet «Anita Berg» skrev trusseltiltalte Laila Bertheussen flere innlegg på Facebook hvor hun kritiserte teaterstykket «Ways of Seeing» som filmet boligen hennes.

(Aftenposten) Intervju med Ketil Lund om Bertheussen-saka og overvaking

(Dagbladet – kommentar av Martine Aurdal) Tiltalen mot Laila Anita Bertheussen er dypt alvorlig. Det er også den politiske håndteringen.

(VG – kommentar av Astrid Meland) Om Bertheussen frikjennes, har vi et politi og en påtalemyndighet som har fått avsatt statsråden. Samt en uoppklart sak hvor flere politikere har fått alvorlige trusler mot seg.

(Aftenposten – kommentar av Andreas Slettholm) Et særdeles aktivt offer

(NRK – kommentar av Olav Rønneberg) Den mystiske pakken som kan gi PST et problem

(Aftenposten – kommentar av Andreas Slettholm) Hvis aktoratet lykkes i å overbevise retten, vil alle fremtidige konspirasjonsteoretikere kunne peke på denne saken når de vil demonstrere at de mest søkte forklaringene noen ganger kan være de riktige.


Terrorsikta nordmann

(Dagbladet) Terrorsiktet tatt i Skien. Fransk politi knytter nordmann i 60-åra til terrorangrep i Paris i 1982, der seks personer ble drept og 22 såret.

(NTB/VG) Nordmannen som er etterlyst av fransk politi for angrepet på en jødisk restaurant i Paris i 1982, kan ikke utleveres til Frankrike.


Iranske agentar er aktive i Noreg

(NRK) – Iran tillater seg nå å benytte likvidasjoner og attentater som en metode i Europa, sier PST.


EOS-relevante korona-nyhende

(Aftenposten) Smittestopp skulle stanse pandemien. Nå forteller utviklerne hvordan Google og Apple stoppet regjeringens prestisjetiltak.

(New York Times) Race for Coronavirus Vaccine Pits Spy Against Spy

(Sveriges Radio) Extremister använder pandemin i propaganda


Om USAs etterretningstenester og politikk

(CNN) Whistleblower accuses Trump appointees of downplaying Russian interference and White supremacist threat

(Washington Post) Former DNI Daniel Coats criticizes suspension of in-person briefings to Congress on election security

(Axios) Ex-CIA officials with Trump ties assembled "purge list"


E-trugslar mot USA-valet

(New York Times) Russian Intelligence Hackers Are Back, Microsoft Warns, Aiming at Officials of Both Parties

(The Register) Three middle-aged Dutch hackers slipped into Donald Trump's Twitter account days before 2016 US election


Situasjonen i Kviterussland

(SVT) Två personer har på fredagen tagit sig in på det svenska ambassadområdet i Minsk för att söka politisk asyl. Enligt uppgifter från den belarusiska medier befinner sig även polis utanför ambassaden för att begära de två personerna ulämnade, enligt nyhetssajten Tut.by.

(Guardian) Putin holds key to Belarus crisis as Lukashenko heads to Moscow

(CNN) Belarusian activist forcibly removed from country by security services

(The Moscow Times) Detained Belarus Opposition Leader Says She Was Threatened With ‘Dismemberment’

(Guardian) Belarus opposition figure Maxim Znak taken from office by masked men

(BBC) Hundreds arrested at mass protests in Minsk

(VG) Opposisjonspolitiker Maria Kolesnikova skal ha revet i stykker sitt eget pass fordi hun ble forsøkt tvunget ut av hjemlandet Hviterussland.

(VG) Slik kontrollerer Russland nyheter fra Hviterussland

(Chatham House – tenketank) Seven Ways the West Can Help Belarus


Hellas og Tyrkia flekkar tenner mot kvarandre

(VG) Fjorten tyrkiske kampfly tok seg inn i gresk luftrom mandag.


Interessant forsking frå Universitetet i Oslo

(C-REX COMPENDIUM) Knowing what’s (far) right


Navalnyj-forgiftinga

(BBC) Russia's Navalny out of coma after poisoning

(AFP) Russian Police Seek To Question Navalny in Germany


Noreg med på tokt i nord

(The Barents Observer) In a controversial move, Norway sails frigate into Russian economic zone together with U.K. and U.S. navy ships

(High North News) Skip fra den britiske marinen skal lede en multinasjonal maritim operasjon over polarsirkelen. – Det er viktig for Norge å markere at de ikke bare er USAs forlengede militære arm, sier NUPI-forsker Julie Wilhelmsen.

(Aldrimer) Russisk MiG-29 mot norsk Orion og DA-20Andre saker:

(Forsvarets Forum) Slik blir Norges nye Irak-oppdrag

(New York Times) ‘Kill All You See’: In a First, Myanmar Soldiers Tell of Rohingya Slaughter

(Aldrimer) Jakten på Russlands hypermoderne angrepsubåt

(The Verge) Former NSA chief Keith Alexander has joined Amazon’s board of directors

(TT/Forsvarets Forum) Sverige kan gi Finland militær støtte uten å spørre nasjonalforsamlingen

(Aftenposten – kronikk) Hvem er medlemmene i Sian? Vi spurte dem.

(NTB) Kinesiske og russiske styrker deltar i militærøvelse i Kaukasus

(New York Times) Court Approves Warrantless Surveillance Rules While Scolding F.B.I.

(Guardian) China and India agree to disengage at disputed border. Foreign ministers issue joint statement after meeting in Moscow, promising to ‘avoid actions that may escalate the situation’

(SVT) Polisen vill avlyssna personer som inte är brottsmisstänkta

(BBC) Tunisia: Policeman and three militants dead after 'terrorist' attack

(Aftonbladet) Säkerhetspolisen ingrep mot tre misstänkta högerextremister på Arlanda flygplats, enligt uppgifter till Aftonbladet.

(EU Observer) Portugal sees spate of racist street attacks

(BBC) US to withdraw 2,200 troops from Iraq by end of September

(Daily Beast) How a Soviet Triple Agent Recruited New Spies in the West


(NSM podcast) At du er utsatt for dataangrep betyr ikke at sikkerheten er dårlig

(PolyPod – podkast) Overvåking i samfunnet


Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no