Medieoppsummering veke 41 2020

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no


Særs interessant dom i EU-domstolen – kan den ha påverknad på den nye e-lova?

Denne veka kom EU-domstolen med ein dom som kan få følgjer for den nye lova om E-tenesta og metoden Tilrettelagt innhenting.

I pressemeldinga frå EU-domstolen kjem det fram at EU-lovgivning ikkje gir medlemsstatar lov til å ha ein generell og vilkårleg lagring av trafikk- eller lokasjonsdata for å nedkjempa kriminalitet eller sikra rikets tryggleik.

Domstolen slår likevel fast at det ved unnatakstilfelle kan vera lov. Dersom ein stat står overfor ein alvorleg trugsel mot rikets tryggleik, så kan data bli lagra i ein avgrensa periode. I tilfelle må det vera underlagt ein streng kontroll av ein domstol eller eit sjølvstendig kontrollorgan.

Det er også særleg interessant å merka seg dette at domstolen meiner at lovgiving som krev at E-kom-tilbydarar som får krav om å lagra eller legga til rette for innhenting av data til nasjonale tryggleiks- og etterretningstenester for å sikra riktets tryggleik, fell innanføre verkeområdet til kommunikasjonsverndirektivet.

Denne dommen slår mellom anna også fast at målretta innhenting og lagring kan vera lovleg innanfor gitte rammer. Samtidig slår dommen fast at generell lagring av IP-adresser (som regjeringa har foreslått denne veka – sjå lenger nede) i ein avgrensa periode også kan vera innanføre EU-lovgivinga

Det er organisasjonen Privacy International som har fronta saka inn mot domstolen. Heilt konkret gjeld saka britiske, franske og belgiske reglar – men avgjerda vil også vera gjeldane for resten av EU.

Les heile dommen frå EU-domstolen her.

Det som er særleg interessant for Noreg er om denne dommen kan påverka innføringa av TI. Både ordlyden i dommen og om den er EØS-relevant er blant det som vil bli diskutert.

Jon Wessel-Aas, leiar av Advokatforeningen, skriv på Twitter at «den form for masselagring som ny e-tjenestelov legger opp til, er ulovlig». Han har utdjupa det meir i dette innlegget på sin eigen blogg.

Det spørs om E-tenesta er samd i, særleg sett i lys av dette brevet frå 2017 kor E-sjef Morten Haga Lunde skriv at EU ikkje har «noen kompetanse til å regulere utenlandsetterretningstjenesters virksomhet» og at «Det er derfor  sentralt  at  det  ikke dannes en rettsoppfatning  om  at  lagring og behandling av kommunikasjonsdata  for  utenlandsetterretningsformål reguleres av EUs kommunikasjonsforordning.»

I proposisjonen til den nye e-lova (sjå side 101) står det at det klare utgangspunktet er at tiltak innanføre nasjonal tryggleik ikkje er omfatta av EU-retten. Forsvarsdepartementet viser til at denne dommen ikkje var klar då proposisjonen blei lagt fram, og at det ikkje var klart i kva grad den dommen vil tyde for reguleringa av TI:

«Siden  det  er  forskjeller  mellom lovforslaget  i  denne  proposisjonen  og  lovgivningen  som  er  tema  i  Privacy  International,  vil  det ikke  uten  videre  kunne  trekkes  slutninger  fra domsresultatet   til   spørsmålet   om   lovforslagets samsvar med EØS-retten. I tillegg kommer at EUs pakt om grunnleggende rettigheter, som domstolen i Tele2/Watson tolker direktivet i lys av, ikke er en del av EØS-avtalen.»

I slutten av avsnittet skriv departementet:

«Departementet  har  vurdert  å  vente  med  å fremme  proposisjonen  til  avgjørelsen  foreligger, men  har  av  samme  grunner  som  redegjort  for under  punkt  11.5.3.5  funnet  å  burde  fremme  proposisjonen  nå.  Hvis  en  analyse  av  domstolens avgjørelse  viser  at  den  gjør  det  påkrevd  å  endre lovforslaget eller et eventuelt lovvedtak på ett eller flere punkter, vil departementet komme tilbake til Stortinget  på  egnet  måte.  Fordi  tilrettelagt  innhenting vil kreve en anskaffelse, er det ikke grunn til  å  tro  at  lovforslaget  kapittel  7  og  8  vil  bli  satt  i kraft før avgjørelsen foreligger.

Det er også interessant å lesa Stortingets EU/EØS-nytts oppsummering av saka. Der står det mellom anna:

 «Avgjørelsen vil trolig få konsekvenser for flere EU-lands lovgivninger knyttet til masseovervåkning av elektronisk kommunikasjon»

 Trine Skei Grande (Venstre) har også sendt spørsmål om saka til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Statsråden har enno ikkje svart.

Nyheitssaker:

(Digi) Regjeringen må stanse innføringen, sier Datatilsynet som får støtte fra flere uavhengige juridiske eksperter. Forsvarsministeren sier at de vil vurdere om dommen får betydning for den norske lovgivningen.

(Aftenposten) E-tjenestens plan for å overvåke datatrafikk over grensen er vedtatt. Men nå henger loven i en tynn tråd.

(Bergens Tidende) Deler av Lov om etterretningstjenesten er i strid med EØS-retten. – Den er dermed EØS-stridig og ulovlig, sier førsteamanuensis Stian Øby Johansen.

(Bergens Tidende – leiar) Regjeringa må droppe det massive overvakingssamfunnet som dei no planlegg.

(Reuters) Top court rules EU states must curb mass spying on data

(Pressemelding frå Privacy International) Ruling by EU’s highest court finds that UK, French and Belgian mass surveillance regimes must respect privacy, even in the context of national security

(Berlingske) Regeringen fortsætter ulovlig masseovervågning af danskerne et år mere (Dette handlar om den danske versjonen av datalagringsdirektivet som i Noreg blei skrinlagt grunna ein dom i EU-domstolen i 2014)


Forslag om ny e-lov i Tyskland med styrka kontroll

Som følgje av at Tysklands grunnlovsdomstol tidlegare i år slo fast at den tyske utanlandsetterretningstenesta BND samla inn informasjon i utlandet på ulovleg vis, og at det ikkje var god nok kontroll, har den tyske regjeringa eit utkast til lovforslag.

Tyskland har fleire ulike kontrollorgan, og no blir det foreslått eit nytt «sjølvstendig kontrollråd» som skal vera underlagt streng løyndom og bestå av dommarar som skal få hjelp av teknologiske ekspertar. Det nye kontrollorganet skal mellom anna sjå korleis BND samlar inn informasjon om journalistar og advokatar i utlandet.

(Spiegel) Die Bundesregierung legt einen Gesetzentwurf vor, der dem Bundesnachrichtendienst beim Überwachen Grenzen setzt. Der BND soll von einer neuen Behörde kontrolliert werden, die streng geheim tagt

(Süddeutsche Zeitung) Kanzleramt legt neues BND-Abhörgesetz vor

(Süddeutsche Zeitung) Der Bundesnachrichtendienst soll künftig streng von einer unabhängigen Instanz überprüft werden. Das reiche aber nicht aus, kritisiert der Jurist Ulf Buermeyer. (Jurist og aktivist kritiserer den føreslåtte kontrollordninga.)


Relevant rapport med informasjon om EOS-utvalet og «third party rule»

 (Den tyske bundestagens «Wissenschaftliche Dienste) Kontrolle der Tätigkeit der Nachrichtendienste ausgewählter Staaten in der Counter Terrorism Group Auslegung der so-genannten Third Party Rule


Særs interessant i DN om påverknadsoperasjonar

(Dagens Næringsliv) E-tjenesten mener Norge er blitt utsatt for omfattende påvirkningsoperasjoner fra Kina og Russland under hele koronakrisen. Avtroppende e-sjef Morten Haga Lunde advarer nå mot en ny type desinformasjon.

Avsnitt langt nede i teksten det er verdt å merka seg:
«Da «Depstrat» nylig holdt et seminar for de involverte, fikk flere deltagere seg en stor overraskelse: Da PST ble spurt om de holder oversikt over påvirkningsoperasjoner, var svaret fra PST «nei». For PST mangler i dag et regelverk for å kunne jobbe mot påvirkningsoperasjoner.»

(DN) Både lederen og nestlederen i Justiskomiteen sender skriftlige spørsmål til justisminister Monica Mæland for å ta opp hvordan PST skal få bedre muligheter til å bekjempe trusselen fra påvirkningsoperasjoner.

(DN) Russland slår kraftig tilbake mot norske myndigheters beskyldninger om at landet driver med omfattende påvirkningsoperasjoner rettet mot Norge. Et forsøk på å «demonisere Russland», mener ambassaden.


Nynazistar med trugslar mot jødar i Oslo

(Filter nyheter) Høyreekstremist tatt med kniv ved synagogen i Oslo – deltok på nazistisk markering fem dager tidligere

(Aftenposten – kommentar av Harald Stanghelle) Nazister banker igjen på jødiske dører. Hvorfor lar vi oss ikke skremme?


Høyringsforslag om lagring av IP-adresser for å etterforska kriminalitet

(Regjeringen.no – pressemelding) Politiet har lenge vært tydelige på at de mangler et viktig verktøy for å etterforske og forebygge alvorlig kriminalitet. I dag sender derfor regjeringen på høring et forslag om at internettleverandører skal lagre IP-adresser lengre.

(Regjeringen.no) Høring – endringer i ekomloven


FBI har avslørt høgre-ekstremt komplott om å kidnappa guvernør

(Guardian) Six people charged in plot to kidnap Michigan governor Gretchen Whitmer

(Guardian) Gretchen Whitmer accuses Donald Trump of inciting domestic terror


Etterretningsskandalen i Danmark

(Danmarks Radio) Særlig kommission skal granske Forsvarets Efterretningstjeneste

(Jyllands-Posten) Nye dokumenter afslører, at Forsvarets Efterretningstjeneste i 2019 kæmpede indædt for at få slettet centrale passager om omstridt samarbejde i en årsberetning fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

(Ritzau) Enhedslisten om FE-undersøgelse: Det er helt uholdbart

(Ritzau) Medlemmer af Folketingets udvalg om spiontjenester lufter bekymring over at være blevet vildledt af minister.

(Berlingske) Tidligere NSA-chefer bekræfter dansk aftale om dataovervågning: København var intet mindre end en guldmine

(Danmarks Radio) Spionageskandalen: Fem hjemsendte medarbejdere får lov til at arbejde igen


Statsbudsjettet og E-tenesta

(Forsvarets Forum) 140 millioner ekstra til etterretning

(NRK) E-tjenesten har fått tredoblet sine budsjetter de siste 15 årene.


Dataåtaket mot Stortinget

(NTB) Hackere kan ha fått tilgang til privat informasjon om stortingsrepresentanter


Norsis med rapport om digital sikkerheitskultur

(Norsis) NORDMENN OG DIGITAL SIKKERHETSKULTUR 2020 (Særleg interessant å merka seg at det siste året har det vore ein merkbar auke i folk som svarer at dei er usamde i følgande påstand «Jeg synes det er greit at myndighetene kan overvåke min aktivitet på internett.» Forfattaren av Norsis-rapporten meiner det kan ha ein samanheng med ny e-lov.)


Aserbajdsjan og Armenia med krigshandlingar mot kvarandre  

(NTB) Frankrike: Nær våpenhvile i Nagorno-Karabakh

(Guardian) Russia hosts talks proposing Nagorno-Karabakh ceasefire

 (Aftenposten) «2300 fiender drept og skadet», hevder regjeringen. Aserbajdsjans propagandamaskin kjører for fullt.

(The New Statesman) Crisis in the Caucasus: how Nagorno-Karabakh poses a challenge for Nato

(VG) Slik er Tyrkias rolle i Armenia-konflikten

(NTB) Syriske opprørere som er desperate etter å tjene penger til familien, melder seg til å krige i Aserbajdsjan.

(Moscow Times) Russia’s Security Guarantees for Armenia Don’t Extend to Karabakh, Putin Says

(BBC) Iran warns of 'regional war' as fighting rages

(Dagens Nærlingsliv – innlegg) En nordisk fredsbevarende styrke kan være løsningen for å unngå storkrig i Nagorno-Karabakh. Her er grunnene til at vi kan lykkes, i en konflikt som har vært fastlåst i 26 år.

(NUPI – podkast) Hva skjer i Nagarno-Karabakh?


Bertheussen-rettssaka

(VG) Aktor mener at en åpen ytterdør, utkoblet overvåkningskamera, flere hundre skritt, rødsprit, hyssing og tennposer beviser at Laila Bertheussen tente på familiens bil. – Alt er tilfeldigheter, mener hun selv.

 (TV2) Eksperter mener Bertheussens skrift matcher trusselbrev:

(TV2) Politiet er så godt som sikre på at Laila Bertheussen (55) har skrevet trusselbrevene hun er tiltalt for, men de kan ikke konkludere med at det var hun som skrev «RASISIT».

(NTB) Bertheussen til frontalangrep på PSTs etterforskning

(Dagens Næringsliv – kommentar av Frithjof Jacobsen) PST felte en justisminister. Kunne det vært unngått?

(Dagbladet – leiar) Nå trenger vi en kritisk gjennomgang og regulering av hvilke digitale bevis som politiet kan samle inn, og legge fram i retten.

(Morgenbladet) Hva er egentlig et godt bevis, og hva kan det brukes til? Morgenbladet har rådført seg med noen av landets fremste eksperter i strafferett.


Ny smitteapp på gang

(Digi) Regjeringen gir opp Smittestopp-appen, prøver seg på ny løsning

(Digi) Simula langer ut: – Rapporten Amnesty har levert er direkte søppel, og er et stykke elendig arbeid

(NTB) Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser at 86 leverandører kan levere tilbud om å utvikle en ny app for digital smittesporing. Leverandør velges 26. oktober.

(Dagbladet – innlegg av Datatilsynets direktør) I sum utgjorde appen Smittestopp et betydelig inngrep i den enkeltes personvern. Da må det foreligge solid dokumentasjon for at appen faktisk har en nytte. Problemet var at slik dokumentasjon ikke fantes. Å skylde på Datatilsynet for at man nå ikke «får den kunnskapen som appen kunne gitt oss», blir å skyte på feil blink.


EOS-relevant korona-nyheit

(Dagbladet) FHI-profiler har blitt truet


Mørketallsundersøkelsen 2020 er publisert

(Norsis) Rene tilfeldigheter eller uflaks er både den viktigste årsaken til at sikkerhetsbrudd oppstår og at de blir oppdaget. Det går frem av Næringslivets Sikkerhetsråds Mørketallsundersøkelse 2020.


«Krypteringskrigen»

(Statewatch) Council of the EU: German Presidency seeking common position on encryption and law enforcement


Diverse om Trump

(Politico) ‘Where are all of the arrests?’: Trump demands Barr lock up his foes

(NRK) Da president Donald Trump sa «Proud Boys, stand back and stand by», tok de det som en oppfordring. – Foruroligende at USAs øverstkommanderende sa dette, mener ekspert.

(Filter Nyheter) «Proud Boys»: Dette er Trumps voldelige og nyfascistiske gategjeng

(Denver Post) Guest Commentary: I served under six presidents — four Republicans, two Democrats — only one has failed to serve U.S. national security interests


Diverse om USA

(CNN) Facebook said Tuesday it will ban any pages, groups, and Instagram accounts representing the conspiracy theory QAnon from its platform

(CNN) How a dangerous virtual cult is going global

(Filter Nyheter) 7 kandidater: Dette er Qanon-følgerne som håper på et sete i Kongressen

(Minervanett) En av tre amerikanere uttrykker toleranse for politisk vold

(Politico) Intel chief releases Russian disinfo on Hillary Clinton that was rejected by bipartisan Senate panel

(Reuters) CIA, NSA chiefs opposed release of unverified Russia intelligence to Republican lawmaker: sources

(Axios) Trump's spy chief releases new batch of Russia docs to Justice Department

(Intelnews) NSA director and nearly all US Joint Chiefs of Staff in isolation for COVID-19

(Yahoo News) For years the CIA sought intel on the health of world leaders. Now foreign countries are likely spying on Trump.


Drapet på SIAN-medlem og ein tidlegare justisministeres reaksjon

(VG) Politiet skal ha mottatt opplysninger om at Dan Eivind Lid (48) oppbevarte en betydelig mengde narkotika i sitt hjem. Dette skal ha vært borte da han ble funnet drept.

(TV2) Per-Willy Amundsen (Frp) skriver at «hatet fra ekstremvenstre må tas på alvor» etter at Sian-medlem Dan-Eivind Lid (48) ble funnet død i Kristiansand. – Dette er farlig, svarer Rødt-politiker.

(NRK) Slik jakter politiet etter svar på hvem som drepte Dan Eivind Lid (48)Andre saker:

(Klassekampen) Regjeringen mener Tromsø har forpliktet seg til å ta imot atomdrevne amerikanske ubåter. Kommunen avviser at avtalen eksisterer.

(Klassekampen) Norge forhandler med amerikanerne om en ny, grunnleggende forsvarsavtale


(NTB) Politiet oppdaget «ukjent aktivitet» i politinettet

(Guardian) No-deal Brexit risks violence in Northern Ireland, MPs warn MI5

(Intelnews) North Korea’s missing ambassador may be most senior defector since 1997

(NRK) Oleg (31) var nynazist i Norge – nå er han dømt til åtte års fengsel som IS-medlem i Irak


(Reuters) Kyrgyz President Sooronbai Jeenbekov declared a state of emergency in the capital Bishkek on Friday and ordered the military to end days of unrest, as supporters of rival political groups fought on the streets.

(NTB) Landets valgkommisjon har underkjent parlamentsvalget etter påstander om juks fra opposisjonen. Valgresultatet har utløst store demonstrasjoner.

(BBC) Kyrgyzstan election: PM quits as protesters take control in Kyrgyzstan

(VG - kronikk) Kirgisistan har tatt så mange runder på revolusjonskarusellen at landet risikerer å bli svimmel og miste fotfestet.


(Reuters) U.S. troops in Afghanistan should be 'home by Christmas': Trump

(Ritzau) Person med falsk identitet deltog i fortroligt møde i Udenrigspolitisk Nævn

(VG) Polen forlangte Rafal Gawel (47) utlevert fra Norge til hjemlandet. Nå har Utlendingsnemnda, UNE, gitt den polske statsborgeren politisk asyl.

(Forsvarets Forum) Det svenske forsvaret viser stadig oftere muskler fra Gotland. Årsaken er flere års militært høytrykk fra Russland og uroen i Hviterussland

(BBC) A man suspected of injuring two people with a meat cleaver in Paris has admitted to deliberately targeting the former offices of the satirical Charlie Hebdo magazine, French media report.

(Guardian) Canada arrests man for lying about joining Islamic State under terrorism hoax law

(NTB) Philip Manshaus' far nekter politiet å inndra våpen

(Dagens Nyheter) Chef på Försvarsmaktens högkvarter hade påhittad bakgrund

(Guardian) Hundreds of rightwing extremist incidents by German security services revealed

 (Politiforum – debattinnlegg) Justis- og beredskapsdepartementets forslag til regler om innsyn i politiregistrene og overfor PST strider mot rettstilstanden på andre fagfelt. Forslagene følger ikke de alminnelige rettsprinsippene om åpenhet og innsyn.

(Politico) Belgium’s spy problem - Authorities say it’s difficult to prosecute those suspected of espionage.

(High North News – kommentar) Nå frykter også svenskene økt militarisering av Arktis

(NTB) Oslo tingrett har kommet til at en 61 år gammel norsk statsborger kan utleveres til Frankrike i forbindelse med en terrorsak i Paris for snart 40 år siden.

 (Homeland Security Today) Eco-Fascist ‘Pine Tree Party’ Growing as a Violent Extremism Threat

(Politico) Macron calls on Europe to quit dependency on US arms

(NBC News) Major hospital system hit with cyberattack, potentially largest in U.S. history

(Dagbladet) SV-forslag: - Stortinget må bestemme om Norge skal gå til krig


(VG) Gyllent Daggry dømt for å være en kriminell gruppe: Store demonstrasjoner i Athen

(The Atlantic) Lessons From Defeating the Far Right. Golden Dawn appeared to have unlimited momentum. A court case changed that.


(Sveriges Radio) I nordöstra Syrien kommer omkring 25 000 syrier att släppas från al-Hollägret av det kurddominerade lokala självstyret. De ingår i en allmän amnesti som ska lätta på trycket i det överfulla lägret där tusentals anhöriga till IS-terrorister förvaras.

(The Barents Observer) Russia’s new giant icebreaker sailed straight to the North Pole

(Deutsche Welle) US, Russia meet to discuss nuclear arms pact

(Aftenposten) Erdogan kalte det folkemord. Nå har Tyrkia gjort helomvending for å blidgjøre Kina.

(Axios) Top German official hushed up report on China’s influence

(BBC) Turkey and Greece set up military hotline amid energy tensions

(BBC) Islamic State 'Beatles' in court over US hostages' deaths

(About:intel) A city with a thousand eyes: mass surveillance in Belgrade


(FFI-rapport) Siden slutten på Den kalde krigen har Russland fått færre kjernevåpen – men de er blitt mer pålitelige og treffsikre.

(FFI – podkast) USA og EUs forsvarspolitikk beveger seg fra hverandre. Hvilke konsekvenser har det for Norge?


Nyheiter frå Stortinget

Bjørnar Moxnes (Raudt) har fått svar frå statsråd Frank Bakke-Jensen om «Hvorfor ble ikke advarselen fra operativ sjef for FOH om å ikke provosere Russland hørt da norske skip denne måneden seilte sammen med amerikanske og britiske krigsskip øst for Varangerfjorden, betyr denne seilasen at Norge har latt NATO endre vår sikkerhetspolitiske linje om beroligelse og lavspenning, og hva handler den nye avtalen om forsvarssamarbeid med USA om?»


Nyheiter frå Statsbudsjettet 2021

E-tenesta

Av EOS-tenestene er E-tenesta den store vinnaren i 2021. Budsjettet blir auka med 8,1 prosent, frå 2,19 milliardar kroner til 2,36 milliardar kroner.

Om TI står det

«Loven hjemler tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon. Systemet krever en anskaffelse og det vil ta noe tid før det er operativt. Loven skal evalueres, og evalueringen skal foreligge senest fire år etter at loven trer i kraft»

Kapittel 2 om utviklingstrekk er interessant å lesa i budsjettproposisjonen til FD.

PST:

Det er foreslått at PST får 967,9 millionar i 2021, som er mindre enn 982,6 som var løyva i 2020.

Hovudgrunnen til det er at tidlegare satsingar har gått over i ein driftsfase.

«Det gjeld til dømes informasjonsinnhenting i det digitale rom.»

Anna interessant utdrag:

«I årsmeldinga til Stortinget frå Stortingets overvåkningsorgan for etterretnings- overvakings- og tryggingstenestene (EOS-utvalet) kritiserte utvalet PST i samband med einskilde saker. Stortinget uttrykte støtte til utvalet. Departementet vil ta omsyn til kritikken frå Stortinget i det videre arbeidet med å utvikle PSTs oppgåveløysing og heimelsgrunnlag.»

NSM:

Nasjonalt tryggingsorgan får som PST mindre pengar i 2021 samanlikna med 2020. 363,8 millioner neste år (inkludert 20 mill som er øyremerka vedlikehald og kjøp av utstyr som kan overførast) mot 370,3 millionar i inneverande budsjettår.

I tillegg reknar JD at NSM får snautt 30 millionar kroner i inntekter frå andre stader (i hovudsak medlemsavgifter til VDI-systemet, kurs- og konferanseavgifter og tryggleiksgodkjenning av informasjonssystem)

Sivil klareringsmyndigheit:

Justisdepartementet foreslår at SKM får auka budsjettet sitt med cirka 45 prosent – frå 32,5 millionar kroner til 47,1 millionar kroner.

Auken er grunngitt i at SKM får fleire oppgåver som følgje av ny sikkerheitslov.

Anna relevant:

Oslo Tingrett får 7 millionar kroner til å bygga lokale i Oslo tingrett for å handtera informasjon som er gradert som STRENGT HEMMELIG, og som skal brukast i førehandskontroll av TI-innhenting og søk.

Spesialenheten for politisaker får seks millionar kroner ekstra. (auke frå 48,3 millionar til 54,3 millionar)

Justisdepartementet skriv at i 2021 er det ein planlagt formidling av trugsel- og risikovurderingane til E, PST og NSM. Dette var også planlagt i år, men blei «virus-avlyst».

Datatilsynets budsjett er likt i 2021 som i 2020 – 66,5 millionar krone (eller dei får faktisk ei auke på 9000 kroner). Det tyder at dei reelt sett får mindre å rutta med neste år.


Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no