Særskilt melding til Stortinget om graderte opplysninger i Frode Berg-saken

Utvalget har i dag, 25. februar 2021, avgitt følgende særskilte melding til Stortingets president i et digitalt møte:

«EOS-utvalget er Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene. Vårt oppdrag er å kontrollere etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste. EOS-utvalget har av eget tiltak undersøkt Frode Berg-saken. Utvalget avga sin avsluttende uttalelse i saken 14. desember 2020.

Utvalget skal rapportere til Stortinget om sin virksomhet, og meldingene skal være ugraderte.

Utvalget har i flere omganger forelagt for forvaltningen spørsmål om opplysninger i uttalelsen kan av- eller nedgraderes, inkludert om utvalgets konklusjoner kan meddeles ugradert til Stortinget. Forvaltningen har besluttet at alle opplysningene er sikkerhetsgraderte, også om det er uttalt kritikk eller ikke. Ved tvil om graderingen av opplysninger i meldinger er forvaltningens avgjørelse bindende for utvalget, jf. EOS-kontrolloven § 11 tredje ledd.

EOS-utvalget avgir med dette særskilt melding til Stortinget for å gjøre oppmerksom på at hensynet til Stortingets kontroll med forvaltningen tilsier at Stortinget bør gjøre seg kjent med sikkerhetsgraderte opplysninger, jf. EOS-kontrolloven § 17 andre ledd. I denne saken mener utvalget at Stortinget bør gjøre seg kjent med utvalgets vurderinger og konklusjoner, slik disse fremgår av utvalgets graderte sluttrapport.

På Stortingets anmodning vil utvalget overlevere den sikkerhetsgraderte sluttrapporten.»

Verken leder eller andre medlemmer i EOS-utvalget kan gi ytterligere informasjon om innholdet i utvalgets graderte sluttrapport.

Pressekontakt for EOS-utvalget er informasjonsrådgiver Arild Færaas – mobil: 951 54 991.

Se vedlagt særskilt melding i pdf-format her.

Overleveringsmøtet mellom EOS-utvalget og stortingspresidenten måtte grunnet pandemien skje digitalt. Foto: Stortinget