Medieoppsummering veke 7 2022

Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no


EOS-utvalets årskonferanse  

Følgande personar er no klar for programmet på EOS-utvalets årskonferanse 31. mars 2022 i Oslo: 

 • Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp)  
 • Sir Brian Leveson, leiar av det britiske kontrollorganet Investigatory Powers Commissioner’s Office (IPCO) 
 • Astri Aas-Hansen og Olav Lysne frå EOS-utvalet,  
 • Jon Wessel-Aas, leiar av Advokatforeningen, og Inga Strümke som forskar på kunstig intelligens  

Les meir og meld deg på her.


Om Frode Berg-saka

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har sett ei frist for å avgi innstilling om forslaget frå Raudt om å offentleggjera ein no tryggingsgradert kort-rapport frå EOS-utvalet om Frode Berg-saka. Frista er 5. april.


FE-saka i Danmark blir stadig meir politisk og stadig fleire uttalar seg på oppsiktsvekkande vis – både om regjeringa og om det danske kontrollorganet. Og FE-sjefen er på frifot igjen!

(TV2 Danmark) Landsret løslader spionchef

(Politiken) Tidligere dommer: Lars Findsen på fri fod er »et halvt nederlag« for Anklagemyndigheden

(Berlingske) Eksperter reagerer på opsigtsvækkende løsladelse af spionchef: »Katastrofen er sket«

(Politiken) Efter spionchefs løsladelse står partier stadig tilbage uden svar: »Vi bør i det mindste kunne diskutere det her«

(Ritzau) Mette Frederiksen ønsker hverken at kommentere sin egen rolle eller løsladelsen af Lars Findsen.

(Berlingske) Efter 70 dages varetægtsfængsling løslod Østre Landsret torsdag spionchef Lars Findsen fra Hillerød Arrest. Den opsigtsvækkende drejning i det langvarige spiondrama får flere aktører til at kalde på mere åbenhed i den ellers mørklagte affære.

(Politiken – innlegg av tidlegare statsminister Anders Fogh Rasmussen og tidlegare utanriksminister Uffe Ellemann-Jensen) Regeringen bør ikke kunne lukke munden på kritikere

(Information – leiar om innlegget rett ovanfor) Det er ikke tilsynet, der bryder tavsheden om spionaftalen. Det er Hjort, Fogh og Ellemann

(Politiken) Anders Fogh Rasmussen opfordrer Mette Frederiksen til at lukke FE-sagen hurtigst muligt

(Politiken) Anders Fogh og Uffe Ellemann i hård kritik af Mette Frederiksen: Danmarks omdømme er belastet, og hun har ansvaret

(Politiken) Juraprofessor: Fogh og Ellemann »balancerer på kanten af det samme, som Claus Hjort har gjort«

(TV2 Danmark) Ifølge politisk kommentator Hans Engell er det særdeles opsigtsvækkende, at tidligere ministre retter så skarp kritik af en siddende regering i en juridisk sag. Faktisk kalder han det danmarkshistorie.

(Politiken – innlegg) Michael Lunn er tidligere mangeårig departementschef i Justitsministeriet og nestor på Slotsholmen. Den erfarne embedsmand udtaler sig aldrig offentligt, men i FE-sagen gør han nu en undtagelse med dette debatindlæg, hvor han langer hårdt ud efter regeringen og myndighederne.

(Politiken) Michael Lunn har 28 års erfaring som departementschef. Han plejer aldrig at give interviews, men sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste, mener han, er præget af så dårlig håndtering, at han nu ser sig kaldet til at reagere.

(Politiken) Karsten Dybvad, tidligere departementschef i bl.a. Finansministeriet og Statsministeriet, tilslutter sig kritikken af håndteringen af lækagesagen. Han er den femte forhenværende topembedsmand, der bryder tavsheden og blander sig.

(Politiken) Endnu en tidligere departementschef står frem: »Jeg udtaler mig af princip aldrig. Denne sag er dog så ekstraordinær og rystende, at jeg må erklære mig enig«

(Berlingske) Flere tidligere topembedsmænd kritiserer regeringens håndtering af FE-skandalen

(Berlingske – leiar) Statsministeren kan ikke længere gemme sig i FE-sagen

(Berlingske) Børsens chefredaktør, Bjarne Corydon, der er tidligere socialdemokratisk finansminister, mener, at det »siger alt« om FE-sagen, at andre forhenværende topsocialdemokrater fortsat er tavse om regeringens håndtering.

(Information) Tidligere medlem af kontroludvalg: Claus Hjort kan ikke have været i tvivl om, at han brød tavshedspligt

(Politiken) Eksperter: Ministre må godt udtale sig i brede vendinger om NSA-samarbejde


Debatten om forslaget som kan gi PST større mandat og heimel til masseinnsamling frå opne kjelder

Politidirektoratet har sendt inn eit forseinka høyringssvar frå seg, Kripos og Finnmark politidistrikt.

Politidirektoratet er positive til forslaget, men har ein god del kritiske merknader, mellom anna:

 • «Videre kan, som påpekt av Kripos, ordlyden forstås som at all innenlands etterretning tilligger PST, noe som i så fall vil være misvisende. Som kjent driver andre myndigheter omfattende nasjonal etterretning tilknyttet sine oppgaver, herunder det øvrige politiet for løsning av sine oppgaver etter politiloven § 2.»
 • «Politidirektoratet støtter at begrepet “åpent tilgjengelig informasjon” defineres i lovforslaget. Vi mener, i likhet med Kripos, at det bør inntas en definisjon av begrepet “åpent tilgjengelig informasjon” i politiregisterloven § 2 om definisjoner.»
 • Om masseinnsamling av informasjon frå opne kjelder: «Lovforslaget fordrer en balansering av hensynet personvern og ytringsfrihet på den ene siden og hensynet til sikkerhet på den andre siden. Politidirektoratet mener at denne avveiningen med fordel kunne vært grundigere drøftet i høringsnotatet. Det samme gjelder vurderingen av hvilken overføringsverdi rettspraksis fra EMD og EU-domstolen vedrørende hemmelig masseovervåking av informasjon i transitt og de prinsippene som her nedfelles, kan anses å ha.»
  • «Kripos viser til at også Europarådskonvensjon 108 om personvern i forbindelse med elektronisk databehandling av personopplysninger og senere tilleggsprotokoller har bestemmelser som kan være relevante for lovforslaget. Politidirektoratet ber departementet om å vurdere denne i det videre lovarbeidet.»
 • «Departementet foreslår at opplysningene som behandles etter § 65 a skal slettes senest innen 15 år, som er samme slettefrist som i etterretningstjenesteloven § 9-8 om sletting av rådata i bulk. Departementet ber om høringsinstansenes syn på slettefristen. Som Kripos påker i sitt høringssvar, er dette en lang tidsperiode som skiller seg vesentlig fra andre lagringstider angitt i politiregisterforskriften. Politidirektoratet kan ikke se at behovet for en så vidt lang lagringstid er tilstrekkelig begrunnet i høringsnotatet og mener at det i denne vurderingen bør legges vekt på at graden av inngrepet blir større jo lenger opplysningene lagres. Vi slutter oss således til Kripos` anbefaling om at departementet ytterligere begrunner behovet for en så lang lagringstid i forbindelse med et endelig lovforslag.

Kripos – i tillegg til det som er nemnt ovanfor:

 • «Slik Kripos vurderer det er det ikke nødvendig – og heller ikke riktig – å gjøre bruk av begrepet sperring når foreslått § 65 a uansett entydig avgrenser hvilke formål opplysningene skal kunne brukes til, og at de skal slettes etter en viss tid. Kripos viser til systematikken i lov og forskrift, herunder blant annet politiregisterloven §§ 50 og 52 og politiregisterforskriften § 15-3. Politiregisterforskriften § 15-2 annet ledd gir anvisning på at opplysninger som er sperret skal holdes atskilt og at tilgangen til disse opplysningene skal begrenses til så få personer som mulig. Dette følger logisk av at sperring er et surrogat for sletting og at det ikke er ønskelig at opplysningen skal være gjenstand for alminnelig tilgang. Politidirektoratet mener at det på bakgrunn av dette blir lite treffende å kalle reguleringen av adgangen til videre bruk i utkastets § 65 a annet ledd nr. 1-3 for sperring. Det vises til at de lagrede opplysningene etter forslaget kan brukes i PSTs etterretningsvirksomhet, samt at det kan foretas søk i opplysningene for å opprette forebyggingssak, i forebyggingssak og i etterforskningsøyemed, dvs. i praksis innenfor stort sett hele PSTs ansvarsområde. Det blir således noe misvisende at overskriften i § 65 a har overskriften “Behandling av åpent tilgjengelig informasjon til etterretningsformål”. Dersom de lagrede opplysningene benyttes for forebygging og etterforskning, kan PST registrere opplysningene i sine alminnelige registre. Det kan derfor stilles spørsmål ved sperringens funksjon som sikkerhetsmekanisme.»
  • «At en opplysning er sperret innebærer videre at opplysningen ikke kan utleveres. Kripos påpeker i sitt høringssvar at bruken av overskuddsinformasjon fra opplysninger som behandles etter utkastets § 65 a ikke synes berørt i høringsnotatet, herunder vurdering av PSTs aktivitetsplikt etter annen lovgivning. Dette er tema som bør behandles i det videre lovarbeidet.»
 • «Kripos stiller spørsmål ved om oppdraget som innenlands etterretningstjeneste i utkastets § 17 a skal forstås å komme i tillegg til oppgaven som politiorgan, slik den foreslåtte ordlyden trekker i retning av. Etter særorganets vurdering synes det mer treffende å se etterretningsoppdraget som en integrert del av den øvrige virksomheten. Politidirektoratet slutter seg til denne vurderingen.»

Finnmark politidistrikt er i det store og heile positive til forslaget frå justisdepartementet.

Les heile høyringssvaret frå Politidirektoratet og dei underliggande etatane her


Russland og Ukraina

(Sveriges radio) 600 brott mot vapenvilan i östra Ukraina – på ett dygn

(TV2 Danmark) Separatistledere i Østukraine varsler masseevakuering til Rusland. Udmeldingen er formentlig en del af et taktisk spil, der skal få Ukraine til at reagere, vurderer dansk ekspert.

(Guardian) Ukraine crisis: Blinken and Lavrov agree to meeting as tensions reach ‘moment of peril’

(Guardian) US and UK trying to fend off Russian invasion by making intelligence public

(VG) Nato-sjefen bekrefter: Bruker etterretning for å avskrekke Russland

(Dagens Næringsliv – kommentar) Amerikansk etterretning har brukt styrte lekkasjer uvanlig aktivt. Det kan ha tvunget Vladimir Putin på defensiven.

(CNN) US cranks up the information warfare against Putin

(Foreign Policy) Russia Planning Post-Invasion Arrest and Assassination Campaign in Ukraine, U.S. Officials Say

(The Hill) US: Up to 190,000 Russian troops now along Ukraine border

(NTB) Russland flytter fortsatt styrker til grensa mot Ukraina og planlegger trolig et begrenset angrep mot landet, hevder sjefen for Estlands etterretningstjeneste.

(Reuters) Russia says it returns some troops to base in areas near Ukraine

(Aftenposten) Tilbaketrekningen er løgn, mener Nato. I stedet mener alliansen å se en styrkeoppbygging. Til og med blodforsyninger til behandling av skadede kjøres inn på grensen.

(VG) Natos forsvarsministere går sammen om å styrke forsvaret av medlemslandene i øst og Sentral-Europa. De sender nå en bestilling til sine militære sjefer om å planlegge for en betydelig økning av Natos styrkeoppsett.

(Ritzau) Rusland kræver amerikanske soldater ud af det meste af Europa

(Axios) Biden expects Russia to invade Ukraine in “next several days”

(VG) Det meldes om angrep i Øst-Ukraina, der Russland har gjort det klart at de vil forsvare pro-russiske utbrytere. Putin kan bruke konflikten som et påskudd for full krig, advarer eksperter.

(Moscow Times) Ukraine Suffers Largest Denial-of-Service Attack in Its History, Official Says

(Washington Post) Russian government hackers have likely penetrated critical Ukrainian computer systems, U.S. says

(VG) Nato-sjef Jens Stoltenberg er tydelig på at Ukraina har rett til å selv bestemme om de vil søke medlemskap i Nato.

(NTB) Professor Tormod Heier mener USA har bidratt til krigsfrykt

(Reuters) U.S. moving Ukraine embassy from Kyiv to Lviv amid Russian buildup

(Guardian) Russian envoy warns of right to counterattack in eastern Ukraine

(Danmarks Radio) Putin: Vi vurderer, at der er ‘et folkemord’ i den østukrainske Donbas-region

(Guardian) Russia’s FSB agency tasked with engineering coups in Ukrainian cities, UK believes

(New York Times) U.S. Intelligence Agencies Face Crucial Test in Deciphering Putin’s Motives

(VG) Huitfeldt: Utelukker ikke energi- og migrasjonskrise

(VG) Norges ambassadør i Ukraina: − Jeg tror alle er bekymret

(VG) Hjemlig motstand kan bidra til at Vladimir Putin lar være å eskalere konflikten med Ukraina og invaderer landet, sier forsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt.

(VG) Russiske folkevalgte vil anerkjenne ukrainske områder som uavhengige

(VG) De to utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk er som trojanske hester i Ukraina, sier Russland-forsker Jakub Godzimirski.

(VG) Sivile lærer å krige: − Det hjelper på stresset

(Euronews) Ukraine far-right group offers training to civilians

(Foreign Affairs) How to Make a Deal With Putin.  Only a Comprehensive Pact Can Avoid War.

(Foreign Policy) Putin Won’t Ever Let Ukraine Be Finland

(Washington Post) How far is China willing to go to help Russia?

(NTB) EU har kriseplan om Russland kutter i gassforsyningene

(NRK) Russland har varslet rakettester med farevarsel for store deler av Barentshavet fra onsdag. Dette skjer samtidig som 100 norske fiskefartøy er i aktivt fiske i havområdet. Fiskerne mener at den russiske øvelsen er en overkjøring av Norge som kyststat.

(NRK) Varsel om russisk test av missiler for atombomber i Barentshavet

(Aftenposten) Nasjonal sikkerhetsmyndighet ber universiteter være forsiktige med Ukraina-samarbeid

(Aftenposten – kronikk) Vil Putin noe som er mer alvorlig for Norge enn krig i Ukraina?

(Klassekampen) Venstre meiner situasjonen kring Ukraina syner at Russland ikkje er ein trygg nabo: OPNAR FOR NATO-UTVIDING

(VG) Hviterussland åpner for utplassering av atomvåpen


Kort oppsummering av trugselvurderinga til PST og risiko-rapporten til NSM

Sidan dette ikkje kom med i førre vekes medieoppsummering kjem det nokre punkt her:

PST-trugselvurderinga:

 • Russisk og kinesisk etterretning, terrorisme, framveksten av ekstreme miljø med anti-statlege og konspiratoriske haldningar pluss trugselen mot myndigheitspersonar peikar seg særleg ut som trugslar mot Noreg.
 • PST vurderer det som cirka 50 prosent sjanse for at høgre-ekstremistar og/eller ekstreme islamistar vil forsøka å gjennomføra terrorhandlingar i Noreg i 2022.
  • Terrortrugselnivået i Noreg blir rekna som «moderat».
  • Om det blir eit forsøk på terrorhandling er det størst moglegheit for at det er ein enkeltperson som står bak.
  • Du kan mellom anna lesa om fenomenet «akselerasjonisme» innanføre høgre-ekstremisme. Det er dei høyrer til der som blir rekna som den største terrorfaren.
 • At personar som er radikalisert av konspirasjonsteoriar, til dømes tilknytt koronapandemien, vil forsøka seg på terrorisme ser PST på som lite sannsynleg, og tenesta ser det som særs lite sannsynleg at terrorisme i 2022 skal koma frå venstreekstremistar eller grøne ekstremistar.
 • Men konspirasjonsteoriar om pandemien vil vera eit samlande tema for folk som er skeptiske til staten, inkludert høgre-ekstremistar.
 • PST ventar at sentrale politikarar i Arbeiderpartiet vil få ein meir framtredande plass i det høgre-ekstreme fiendebiletet.
 • Verksemder knytt til forsvar, beredskap, politikkutforming og teknologi der Noreg er langt framme vil vera særleg utsett for nettverkoperasjonar
 • I tillegg til Russland og Kina vil særleg Iran og Pakistan vera ei «særskilt utfordring» med tanke på fordekte «anskaffelesforsøk».
 • Fleire statlege aktørar vil overvaka personar i Noreg for hindra eller slå ned politisk motstand.
 • Særleg russisk etterretning prioriterer å rekruttera menneskelege kjelder i Noreg.
 • PST peiker på særeigne utfordringar med kinesisk etterretningsaktivitet som skil seg frå andre land:
  • Sivile personar med tilgang til informasjon kan enten bruka sin posisjon frivillig eller under press.
  • Alle kinesiske borgarar og verksemder skal ifølge landets lovar samarbeida med landets etterretning
  • Sidan det ikkje er eit skile mellom privat sektor, stat og parti er det særs utfordrande å skilja mellom reint kommersielle aktørar og aktørar som blir utnytta til etterretningsføremål.
 • Sjølv om PST til no har avdekka få tilfelle av koordinerte, målretta påverknadsoperasjoner i Noreg, tek dei høgde for at det kan skje i 2022.

NSM-risikorapporten:

 • Gapet mellom trugselen og tryggleiksnivået i norske verksemder og samfunnsfunksjonar aukar.
  • Tryggingstiltaka er ikkje dimensjonert for det reelle trugselbildet eller blir ikkje raskt nok innført når nye sårbarheiter oppstår.
  • Det er generelt for dårleg bevisstheit om nasjonal tryggleik.
 • Sårbarheiter i verdikjeder blir utnytta meir målretta, til dømes gjennom cyberoperasjonar, investeringar og oppkjøp.
 • Taktskiftet i cyberaktivitet mot Noreg skjerpar den digitale risikoen. Frå 2019 til 2021 har NSM sett ei tredobling i talet på alvorlege hendingar.
 • Kraftig auke av digital utpressing og sabotasje.
 • Også NSM peikar på Russland og Kina som trugselaktørar.

Les trugselvurderinga til PST her

Les risiko-rapporten til NSM her

Mediesak:

(VG) Cyberangrep mot norske interesser har tredoblet seg i antall siden 2019, ifølge NSM. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener at det er en advarsel som både virksomheter og enkeltpersoner må ta på største alvor.

Relevant sak:

(Aftonbladet) Bolaget knyts till Kinas militär – nu tar de över säkerhetskontrollen på Arlanda


Nytt om Treholt – KGB-dokument funne i Stasi-arkivet

(NRK) Nytt dokument overrasker: – Viser hvor viktig Treholt var for KGB

(NRK) Her får Treholt lese det hemmelige KGB-notatet om seg selv

(Aftenposten – kommentar av Harald Stanghelle) KGB-dokumentene som nå blir kjent, er knusende for bildet Arne Treholt selv har gitt av sitt forhold til russerne. For KGB plasserer ham som deres norske mann i vest.


Dataåtaket mot Stortinget

(Aftenposten) Angrepet mot Stortinget kunne vært unngått. Men sommerferien kom i veien.

(NTB) Stortingets administrasjon godtar ikke million-gebyr etter dataangrep


Om E-tenesta og forsvaret i nord

(Klassekampen) Etterretningstjenesten har tung tilstedeværelse i flere byer i nord, men selv ikke ordførerne der vet hva de driver med, eller hvor mange de er.

(NRK) Etterretningen opptrer på en måte som kan forhindre folk på hver side av den russiske grensen i nord å bygge tillit til hverandre, mener næringslivsleder i grensebyen Kirkenes.

(NRK) Øyenvitner mener drone var over topphemmelig norsk lyttestasjon

(Klassekampen) Forsvaret sier nei til vindturbiner de mener kan forstyrre forsvarsutstyr. Vardø kommune mener de vil tape 600 millioner på å ikke få bygge vindkraftverk.


Om IS-kvinnene

(NRK) PST om IS-kvinnene: – Kan ikke se den store sikkerhetsrisikoen


Om 22.juli-terroristen

(Aftenposten – kronikk) Utilregnelighet er ingen diagnose


Rapport frå Canadas parlamentariske tryggings- og etterretningskomité

(National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians – pressemelding) Special Report on the Government of Canada’s Framework and Activities to Defend its Systems and Networks from Cyber AttackAndre saker:

(The Atlantic) THE NEXT PANDEMIC COULD START WITH A TERRORIST ATTACK

(Guardian) Ottawa protests: ‘strong ties’ between some occupiers and far-right extremists, minister says

(Dagens Nyheter) Generaldirektör skickade hemliga uppgifter till privata mejlkonton

(Ars Technica) Clearview AI aims to put almost every human in facial recognition database

(New Lines magazine) The Next Islamic State Caliph – New Lines obtains exclusive details about the likely leader of the group

(Digi) Overvåkningsutstyr som er forbudt i store deler av verden, selges åpent i Norge

(The Atlantic) For its entire nuclear history, China has been content with a relatively modest arsenal. That’s now changing.

(Guardian) ‘Eco-terrorist’ who planted bomb in Edinburgh park jailed

(AFP) Bulgarian MEP gives Nazi salute in European Parliament

(Washington Post) France announces withdrawal of troops from Mali, reshaping the fight against Islamist extremists in West Africa

(Bloomberg) ‘Zero-Click’ Hacks Are Growing in Popularity. There’s Practically No Way to Stop Them

(Guardian) Chinese MI6 informant gave information to MPs about Huawei threat

(BR24 – Tyskland) For almost two decades, hackers with Snake have been forcing their way into government networks. They are considered one of the most dangerous hacker groups in the world. Who they work for, though, has always been a matter of pure speculation. But reporters with the German public broadcasters  and  have discovered some clues, and they all lead to the Russian secret service FSB.


Ønsker du å få tilsendt medieoppsummeringane våre direkte på epost? Send ein epost til afa(a)eos-utvalget.no

Les tidlegare medieoppsummeringar her